bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Uruchomienie Portalu Ogłoszeń od 18 marca 2017 roku PDF Drukuj

W związku z wejściem w życie przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje w dniu 18 marca 2017 uruchomienie Portalu Ogłoszeń.

Od tego dnia, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Nowe przepisy obowiązują beneficjentów, którzy podpisali umowy o przyznanie pomocy od dnia 18 stycznia 2017r. Dla spraw wszczętych i zakończonych zawarciem (tzn. podpisaniem) umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców wg nowych regulacji prawnych dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

ü wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

ü wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Do dnia umożliwienia udostępniania zapytań ofertowych w sposób określony w ww. artykule ustawy ( dla umów podpisanych przed 18.01.2017 r.), zapytanie ofertowe jest udostępniane różnym podmiotom co najmniej przez:

1) zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom - w przypadku gdy posiada taką stronę;

2) skierowanie tego zapytania do:

a) co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,

b) wszystkich potencjalnych wykonawców - w przypadku gdy istnieje mniej niż trzech potencjalnych wykonawców.

Więcej infirmacji: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

 

Zmieniony: piątek, 17 lutego 2017 08:46