bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Realizacja Planu Operacyjnego w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. PDF Drukuj

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale realizuje Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pn. ,,Odnawialne źródła energii jako alternatywne rozwiązania stosowane w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie”

Operacja zakłada organizację spotkań informacyjnych, konferencji oraz wyjazdów studyjnych dla rolników, przedsiębiorców, w tym sektora rolno-spożywczego,
i przedstawicieli różnych instytucji z branży rolniczej i okołorolniczej z województwa podkarpackiego.
Realizacja Planu przyczyni się do zbudowania partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi oraz podmiotami sfery doradczej
i produkcyjnej obejmującej rolników, przetwórców i operatorów rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy projektu będą mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami, wymienić się pomiędzy sobą doświadczeniem, poznać nowoczesne możliwości techniczno-technologiczne i finansowe w dziedzinie OZE.
Pierwszym etapem działania było zorganizowanie w okresie od 21 września do 21 października 2016 r. 21 spotkań informacyjnych – po jednym w każdym powiecie województwa podkarpackiego, w których udział wzięło ponad 320 osób. Uczestnicy zapoznali się z ogólnymi zasadami współpracy producentów rolnych, przetwórców, nauki  i doradztwa rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie, źródłami energii odnawialnej, ekonomicznymi aspektami stosowania energii odnawialnej we własnym gospodarstwie.
Kolejnym etapem realizacji Planu było zorganizowanie 25 października 2016 r. w siedzibie PODR w Boguchwale konferencji dla 80 osób. Uczestniczący w konferencji zostali szczegółowo zapoznani z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, leśnictwie, przetwórstwie rolnym i na obszarach wiejskich.
Wykładowcy wyczerpująco przedstawili nowoczesne możliwości techniczno-technologiczne i finansowe w dziedzinie OZE, pozwalające na praktyczne zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk. Ponadto każdy miał okazję nawiązać współpracę, wymienić doświadczenia, a także zapoznać się z organizowaniem grup operacyjnych na rzecz innowacji. Następstwem konferencji jest także identyfikacja potrzeb podkarpackich rolników i przedsiębiorców w zakresie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie OZE, promowanie innowacji jako czynnika podnoszącego efektywność i konkurencyjność polskiego rolnictwa.

Kolejnym etapem działań w zakresie realizacji Planu będzie zorganizowanie dla 100 osób dwóch wyjazdów studyjnych w terminach 07-08 i 14-15 listopada 2016 r., które odbędą się na terenie Polski. Uczestniczące w wyjazdach osoby będą mogły zapoznać się z praktycznym zastosowaniem urządzeń do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wszystkie planowane działania przyczynią się do uzasadnienia potrzeby stosowania rozwiązań innowacyjnych w branży odnawialnych źródeł energii oraz do poszukiwania partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFFROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Wyjazdy studyjne dadzą możliwość praktycznego zapoznana się z funkcjonowaniem energetyki prosumenckiej. Rezultatem tych działań będzie stworzenie Grup Operacyjnych mogących występować z wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Opracował:
Grzegorz Makara

\

 

Zmieniony: środa, 08 lutego 2017 13:30