Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.2032 z późn. zm.). Podatek ten z zasady dotyczy każdej osoby fizycznej osiągającej dochody, chyba że odrębny przepis zwalnia z tego podatku.

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje działalność agroturystyczną w zakresie wynajmu pokoi gościnnych oraz wyżywienia osób korzystających z tych pokoi , które spełniają równocześnie poniższe warunki:

 • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu,
 • wynajmowane pokoje muszą znajdować się w budynku mieszkalnym,
 • budynki mieszkalne należą do gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym,
 • budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje muszą być położone na terenach wiejskich,
 • pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku,

Osoby które nie spełniają powyższych wymogów podlegają opodatkowaniu.

MOŻLIWOŚĆ OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE RYCZAŁTU

Zryczałtowany sposób opłacania podatku dochodowego możliwy na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016, poz. 2180) dopuszcza opodatkowanie w tej formie także świadczenie niektórych usług agroturystycznych. Jednak ze względu na przewidzianą w art.12 ust.1 pkt. 2 tej ustawy stawkę ryczałtu w wysokości 17%, możliwość ta jest całkowicie nieatrakcyjna. Podobną stawkę ryczałtu przewidziano dla usług związanych z rekreacją, kulturą i sportem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 17% przychodów ze świadczonych usług, w tym hoteli (PKWiU grupa 55.1) świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),
 • 8,5% przychody z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 3,0% przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

FORMA KARTY PODATKOWEJ

Karta podatkowa to forma opłacania podatku polegająca na comiesięcznym wpłacaniu stałej kwoty, niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu.
Podstawą prawną jego stosowania także jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016, poz. 2180) - rozdział 3. W tym systemie nie ewidencjonuje się przychodu ani kosztów. Jest on korzystny dla tych, którzy osiągają wysokie dochody. W formie karty podatkowej mogą także opłacać podatek kwaterodawcy, w tym rolnicy (art.23 ust.1a ustawy).

Stawki karty podatkowej na 2017 rok zostały podane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej - Obwieszczenie w sprawie stawek karty podatkowej kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczenia dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017r. (M. P. z 2016 r. poz. 1120).

Dotyczy działalności między innymi:

 • osób świadczących usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych, domków turystycznych i wydawania z tym związanych posiłków, jeżeli liczba pokoi nie przekracza 12 (stawki: od 61-141 zł w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, od 113-247 zł w miejscowościach od 5 do 20 tys., od 220- 446 zł w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców), usługodawcy nie mogą zatrudnić więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka,                                   
 • gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu (stawki od 405 zł bez zatrudniania pracowników do 1337 zł miesięcznie przy zatrudnianiu 4 pracowników)
 • wydawanie posiłków domowych - średnia tygodniowa norma nie przekracza od 10-100 na dobę w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców (stawki od 370-586 zł) i powyżej 25 tys. mieszkańców (stawki od 388-646 zł).

OPŁATA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH

W tym przypadku podatek dochodowy opłaca się od faktycznie osiągniętego dochodu.

W 2017 r. podatek pobiera się według następującej skali:

- do 85 528 zł rocznego dochodu - 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

- ponad 85 528 zł - 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

W 2017 roku kwota do 3 091 zł jest wolna od podatku.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Jest to powszechny podatek płacony przez posiadaczy gruntów, budynków i budowli (np. ogrodzeń), ustalany co do wysokości i nakładany przez gminę (tzw. podatek lokalny). Stanowi dla gmin jedno z podstawowych źródeł dochodów, w związku z czym wiele gmin szczególnie skrupulatnie sprawdza wykorzystanie budynków i gruntów.

W 2016 roku roczna maksymalna stawka za 1m2 powierzchni wynosi:

 • dla budynków mieszkalnych - 0,75 zł,
 • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 22,66 zł,
 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,89 zł,

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 28.07.2016 r. poz. 779).

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Wynajmowanie przez rolników pokoi, połączone z wydawaniem posiłków domowych oraz świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów podlega opodatkowaniu VAT według stawki 8%.

Jeżeli działalność będzie prowadzona na niewielką skalę, to obowiązuje zwolnienie z podatku VAT. Jednak nie ma tu znaczenia liczba wynajmowanych pokoi i liczba przyjmowanych gości, ale wysokość uzyskanych w ciągu roku wpływów ze sprzedaży towarów oraz usług. Zwolnienie przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł, ale w takim przypadku właściciele gospodarstw agroturystycznych powinny prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży.

Osoby rozpoczynające działalność nie muszą więc rejestrować się jako VAT-owcy do momentu przekroczenia limitu przychodu, liczonego proporcjonalnie do okresu działalności. Pamiętać jednak trzeba, że przychód, w przypadku prowadzenia różnych działalności, jest sumowany. Rolnik, który świadczy usługi agroturystyczne i dodatkowo w ramach działalności gospodarczej prowadzi np. usługi transportowe musi sumować dla celów VAT przychody ze wszystkich tych źródeł.

Jeżeli oprócz zakwaterowania i wydawania posiłków świadczone są usługi, które nie są wliczone w cenę noclegu, opodatkowane są one stawką właściwą dla tych usług, czyli przeważnie 23%.

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne nie mają obowiązku meldowania gości i prowadzenia ksiąg meldunkowych. Gospodarstwa, które chcą dla własnych potrzeb prowadzić ewidencję gości w książkach zameldowań, muszą pamiętać o obowiązującej Ustawie z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 992)

Opracowała: Ludmiła Chmielowska