W polskich regulacjach prawnych brakuje pojęcia „agroturystyka”. Istnieją jednak przepisy prawne, które regulują sprawy związane ze świadczenie usług agroturystycznych. Agroturystyka to forma wypoczynku i aktywności rekreacyjnej na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej, żywieniowej związanej z gospodarstwem rolnym i jego otoczeniem – rolniczym, produkcyjnym oraz usługowym.

Rolnik świadczący usługi w zakresie agroturystyki tj. wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów jest zwolniony z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.2017.2168). Jednak wynajmowanie przez rolników pokoi na cele turystyczne powoduje osiąganie dochodów i jak każda osoba fizyczna rolnik jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.2032 z późn. zm.). Podatek ten z zasady dotyczy każdej osoby fizycznej osiągającej dochody, chyba że odrębny przepis zwalnia z tego podatku.

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje działalność agroturystyczną w zakresie wynajmu pokoi gościnnych oraz wyżywienia osób korzystających z tych pokoi , które spełniają równocześnie poniższe warunki:

 • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu,
 • wynajmowane pokoje muszą znajdować się w budynku mieszkalnym,
 • budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje muszą być położone na terenach wiejskich,
 • budynki mieszkalne należą do gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym,
 • pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku.

Osoby które nie spełniają powyższych wymogów podlegają opodatkowaniu.

Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostawiają podatnikom wybór spośród kilku form opłacania tego podatku.

OPŁACANIE PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE RYCZAŁTU

Zryczałtowany sposób opłacania podatku dochodowego możliwy na podstawie Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2017.2157) dopuszcza opodatkowanie w tej formie także świadczenie niektórych usług agroturystycznych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, dla której podstawą obliczenia podatku jest przychód z prowadzonej działalności. Podatnik zwolniony jest z konieczności dokumentowania i ewidencjonowania ponoszonych kosztów. Na podstawie art. 23 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli.

Ryczałt od niektórych przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 17% przychodów ze świadczonych usług, w tym hoteli (PKWiU grupa 55.1) świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),
 • 8,5% przychody z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 3,0% przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa to forma opłacania podatku polegająca na comiesięcznym wpłacaniu stałej kwoty, niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu.
Podstawą prawną jego stosowania także jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2017.2157) - rozdział 3. W tym systemie nie ewidencjonuje się przychodu ani kosztów. Jest on korzystny dla tych, którzy osiągają wysokie dochody. W formie karty podatkowej mogą także opłacać podatek kwaterodawcy, w tym rolnicy (art.23 ust.1a ustawy).

Stawki karty podatkowej na 2018 rok zostały podane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2018r. (M. P. z 2017 r. poz. 1111).

Dotyczy działalności między innymi:

 • osób świadczących usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych ( w tym wydawanie posiłków), jeżeli liczba pokoi nie przekracza 12 (stawki: od 62-143 zł w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, od 115-251 zł w miejscowościach od 5 do 20 tys., od 224- 454 zł w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców), usługodawcy nie mogą zatrudnić więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka,
 • gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu (stawki od 412 zł bez zatrudniania pracowników do 1362 zł miesięcznie przy zatrudnianiu 4 pracowników)
 • wydawanie posiłków domowych - średnia tygodniowa norma nie przekracza od 10-100 na dobę w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców (stawki od 377-597 zł) i powyżej 25 tys. mieszkańców (stawki od 395-658( zł).

OPŁATA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH

W tym przypadku podatek dochodowy opłaca się od faktycznie osiągniętego dochodu.

Podstawą opodatkowania jest dochód. W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązującymi progami będą stawki 18 %. i 32 % . Stawka 18% dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych, po przekroczeniu tej kwoty należy odprowadzić podatek w wysokości 32 %. Podatek pomniejsza się o tzw. kwotę wolną od podatku.

Obliczanie podatku wg skali podatkowej w 2018 r.:

Dochód do 85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek

Dochód powyżej 85 528 zł

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Wynajmowanie przez rolników pokoi, połączone z wydawaniem posiłków domowych oraz świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%.

Jeżeli działalność będzie prowadzona na niewielką skalę, to obowiązuje zwolnienie z podatku VAT. Jednak nie ma tu znaczenia liczba wynajmowanych pokoi i liczba przyjmowanych gości, ale wysokość uzyskanych w ciągu roku wpływów ze sprzedaży towarów oraz usług. Zwolnienie przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł, w takim przypadku właściciele gospodarstw agroturystycznych powinny prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży.

Osoby rozpoczynające działalność nie muszą więc rejestrować się jako VAT-owcy do momentu przekroczenia limitu przychodu, liczonego proporcjonalnie do okresu działalności. Pamiętać jednak trzeba, że przychód, w przypadku prowadzenia różnych działalności, jest sumowany. Rolnik, który świadczy usługi agroturystyczne i dodatkowo w ramach działalności gospodarczej prowadzi np. usługi transportowe musi sumować dla celów VAT przychody ze wszystkich tych źródeł.

Jeżeli oprócz zakwaterowania i wydawania posiłków świadczone są usługi, które nie są wliczone w cenę noclegu, opodatkowane są one stawką właściwą dla tych usług, czyli przeważnie 23%.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek ten jest opłacany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785). Jest to powszechny podatek płacony przez posiadaczy gruntów, budynków i budowli (np. ogrodzeń), ustalany co do wysokości i nakładany przez gminę. Stanowi dla gmin jedno z podstawowych źródeł dochodów, w związku z czym wiele gmin szczególnie skrupulatnie sprawdza wykorzystanie budynków i gruntów.

W 2018 roku roczna maksymalna stawka za 1m2 powierzchni wynosi:

 • dla budynków mieszkalnych - 0,77 zł,
 • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,10 zł,
 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,91 zł,

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 9 sierpnia 2017 r. poz. 880).

 

Ludmiła Chmielowska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich