Informujemy, że Agencja Rynku Rolnego w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych.

Pomoc skierowana jest do producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych.

Pomoc będzie przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., mających w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające ich pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła.

Kwota pomocy udzielonej producentowi, wynosi:
1) 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;
2) 1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;
3) 2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy;
4) 3000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące.

Do otrzymania pomocy będzie upoważniony producent mleka który:

1) w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów;

2) sprzedał w 2016r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka;

3) dokonał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zakupu co najmniej jednej jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich, dla której wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonej w stadzie objętym oceną wartości użytkowej bydła;

4) zobowiąże się do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których będzie udzielona pomoc.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do działu terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w programie pomocy oraz niezbędne załączniki znajdą Państwo na stronie :

http://www.arr.gov.pl/warunki-udzielania-pomocy-w-formie-refundacji-kosztow-zakupu-jalowek-hodowlanych-ras-mlecznychDział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa,

Sekcja Produkcji Zwierzęcej