Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale współpracuje z niektórymi podmiotami zajmującymi się skupem i przetwórstwem żywca wołowego w województwie podkarpackim w zakresie zbierania danych o cenach żywca wołowego. Informacje te prezentowane są w miesięczniku „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” oraz na naszej stronie internetowej.

Zgromadzone informacje o cenach ww. żywca pozwoliły na zanalizowanie ich w różnych przedziałach czasowych. Chcemy zaprezentować Państwu analizę zebranych cen skupu byczków w klasie A w ujęciu rocznym oraz 5 letnim. Prezentowane ceny w analizie zostały pozyskane z trzech wybranych podmiotów zajmujących się skupem na terenie naszego województwa. Analizując ceny skupu byczków w wybranych podmiotach województwa podkarpackiego w okresie ostatnich 12 miesięcy należy zauważyć znaczne zróżnicowanie w poszczególnych podmiotach. Cena w Zakładach Masarskich s.c. Hap M Dobrucowa kształtowała się na stałym poziomie 7,80 zł/kg. Największe wahania wykazywały ceny oferowane przez zakład Józefa Bawoła z Markowej. W okresie od kwietnia do lipca w tym zakładzie cena ustabilizowała się na poziomie 8 zł/kg po czym od sierpnia następował spadek aż do poziomu 7,40 zł/kg we wrześniu. Październik zaznaczył się znacznym wzrostem, który utrzymywał się do listopada a cena osiągnęła poziom 8,5 zł/kg i utrzymywała się w takiej wysokości do marca 2018 roku. Na podobnym poziomie kształtowały się ceny w zakładzie Kabanospol Wielopole Skrzyńskie i oscylowały w granicach od 7,6 zł/kg do 8,50 zł/kg

12 mc

Analizując średnią cenę skupu żywca wołowego (byczków w klasie A) która została wyliczona z cen oferowane przez wybrane podmioty skupujące ten żywiec na terenie województwa podkarpackiego (wymienione wyżej) możemy stwierdzić, że cena te charakteryzuje się dużymi wahaniami. W 2013 roku mieściła się w przedziale od 7,6 zł/kg do 7,8 zł/kg. W kolejnych trzech latach zanotowano dwukrotnie spadek ceny do poziomu poniżej 7,20 zł/kg marcu i kwietniu 2014 roku oraz styczniu 2015 roku. Od lutego 2015 roku następował sukcesywny wzrost i mimo niewielkich spadków do poziomu 7,70 zł/kg w 2016 oraz 2017 r. cena osiągnęła poziom 8,30 zł/kg w styczniu i lutym 2018 roku.

 6 lat

Z prognoz cen rynkowych KOWR wynika, że ceny żywca wołowego w Polsce są w dużej mierze zależne od poziomu cen w UE. Wynika to z dużego udziału eksportu w krajowej produkcji (około 90%) oraz zmian kursu euro. Z uwagi na konkurencyjność cenową polskiej wołowiny na rynku Wspólnoty, przy utrzymującym się dużym popycie, zwłaszcza ze strony krajów UE oraz Turcji i Izraela, krajowe ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła w pierwszym półroczu 2018 r. mogą utrzymywać się powyżej poziomu z analogicznego okresu 2017 r.