Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu. W konsekwencji powoduje to konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się pozostałości w płodach rolnych oraz w środowisku naturalnym.  (źródło: www.sadownictwo.com.pl).

            Opryskiwacze w nowoczesnej produkcji rolniczej stały się podstawowym narzędziem warunkującym prawidłowe prowadzenie gospodarstwa.

Sprawny i wyregulowany opryskiwacz to połowa sukcesu w ochronie roślin, zwiększona wydajność pracy, obniżenie kosztów, a co najważniejsze ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

            Badanie potwierdzające sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązkiem ustawowym. Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.  Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej opryskiwaczy przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Sprzęt użyty do stosowania środków ochrony roślin powinien być przebadany i zarejestrowany przez jednostki upoważnione. Na opryskiwacz winien być naklejony znak kontrolny.

            Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny. 

            W celu wykonania badania potwierdzającego sprawność techniczną opryskiwaczy zapraszamy do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Ośrodek prowadzi upoważnioną Stację Kontroli Opryskiwaczy wg wymogów określonych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin. Pracownicy SKO prowadzą badania potwierdzające sprawność techniczną:

 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych;

Ponadto w stacji diagnostycznej działającej przy PODR w Boguchwale można przeprowadzić badania techniczne:

 • urządzeń do zaprawiania nasion, innych niż przemysłowe, zwanych „zaprawiarkami do nasion”;
 • instalacji przeznaczonych do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwanych „opryskiwaczami szklarniowymi”;
 • samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
 • sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku niewymienionego powyżej, innego niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, zwanego „pozostałym sprzętem do stosowania środków ochrony roślin”.

Zgłoszenia na badania techniczne opryskiwaczy przyjmują wszystkie Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego. Dane kontaktowe można pobrać ze strony internetowej www.podrb.pl.

            Dostarczony do badań opryskiwacz powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz, pewnie zaczepiony lub zawieszony na ciągniku oraz wyposażony w osłony zabezpieczające ruchome elementy. Ponadto zbiornik powinien być wypełniony do połowy czystą wodą. Warunki te zapewniają bezpieczeństwo osób prowadzących badanie opryskiwaczy.

Badaniom stanu technicznego urządzeń opryskiwacza podlegają: pompa, mieszadło, zbiornik, urządzenia pomiarowo-sterujące, układ cieczowy, filtry, belka polowa, rozpylacze, wentylator (dotyczy opryskiwacza sadowniczego). W przypadku konieczności wymiany niesprawnych części pracownicy SKO na miejscu prowadzą sprzedaż niezbędnych elementów.

            Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, którego wynik badania sprawności technicznej jest pozytywny, oznacza się znakiem kontrolnym, który zawiera:

 • napis „Sprzęt sprawny technicznie”,
 • numer składający się z siedmiu cyfr i liter, z których pierwsze dwie cyfry stanowią identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu przeprowadzającego badanie, pięć kolejnych cyfr i litera stanowią niepowtarzalny numer identyfikacyjny znaku kontrolnego,
 • znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • rok przeprowadzenia badania.

Przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin należy przestrzegać kilku zasad. Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu opryskiwaczy jeżeli:

 • prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,
 • miejsce stosowania środków ochrony roślin jest oddalone 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych i co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody,
 • na roślinach uprawianych w strefach ochrony źródeł, ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk i otulin parków narodowych można stosować wyłącznie środki ochrony roślin określone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • rolnicy zobowiązani są do przestrzegania czasu karencji (czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji) i czasu prewencji (czas, w którym ludzie i zwierzęta nie powinni stykać się z roślinami, na które zastosowano środki ochrony roślin oraz przebywać w ich pobliżu, a także w obiektach, w których stosowano te środki).

            Przy stosowaniu środków ochrony roślin należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. W czasie zabiegów należy unikać jedzenia, picia, palenia papierosów, zanieczyszczenia oczu, nosić odpowiednią odzież roboczą (kombinezon, rękawice ochronne, okulary, maskę na drogi oddechowe), resztki cieczy użytkowej należy wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, absolutnie nie należy palić opakowań po środkach ochrony roślin.

            Do obowiązków rolnika należy również prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. Powinna być ona przechowywana co najmniej trzy lata od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.

             Zapraszamy do korzystania z usług Stacji Kontroli Opryskiwaczy działającej w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz na terenie całego województwa podkarpackiego.

Oprysk.JPG

                                                                                                                       Fot. Grzegorz Bochnak

 

Opracowanie

Grzegorz Bochnak