Od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w 2018 r. Wsparcie na zalesienie jest premią inwestycyjną, która realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 działanie Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, które ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.

W ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii: wsparcia na zalesienie, premii i pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej

Rolnik, który chce otrzymać pomoc na założenie uprawy leśnej, w 2018 r. powinien złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej powinien złożyć w 2019 r. i w kolejnych latach.

Wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.

Pomoc na zalesienie, w tym wsparcie na zalesienie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania.

Beneficjenci

Wsparcie jest przyznawane osobie fizycznej lub prawnej bądź grupie osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie może być przyznane beneficjentowi, jeżeli:

 1. został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. zobowiązał się do:
 3. a) wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami,

b)uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia – w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.).

Obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną.

Grunty

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów:

 1. wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną. W przypadku, gdy grunt zadeklarowany we wniosku nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny, pomimo tego że zgodnie ze stanem faktycznym jest gruntem ornym albo sadem albo gruntem z sukcesją naturalną, wsparcie na zalesienie nie będzie przyznane. Żeby wsparcie mogło być przyznane do takiego gruntu, konieczna jest zmiana klasyfikacji gruntu, w ewidencji gruntów i budynków,
 2. przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 3. stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,
 4. o powierzchni nasadzeń co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym,
 5. położonych poza:
 • obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów albo celami ochrony tych obszarów,
 • obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
 1. w przypadku gruntów, na których:
 • występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ,
 • drzewa gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia występują w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba ma hektar:
 • wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o średniej wysokości do 0, 5 m,
 • wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o średniej wysokości powyżej 0, 5 m,
 • powierzchnia kęp, na której występują drzewa wyrosłe w wyniku sukcesji naturalnej, stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu,
 • średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat

zwanych dalej "gruntami z sukcesją naturalną" wsparcie na zalesienie przysługuje, jeżeli na tych gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia.

 

Więcej informacji... tel 17 87 01 550