Zadaniem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Ośrodek realizuje nieodpłatnie zadania z zakresu doradztwa rolniczego zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.2106.356 i 1176) i są to:

 1. Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej.
 3. Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
 4. Udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych.
 5. Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowej w tym zakresie.
 6. Prowadzenia doświadczalnictwa odmianowego.
 7. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska.
 8. Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego.
 9. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
 10. Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
 11. Prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej
  i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej.

Działalność doradcza PODR w Boguchwale skierowana jest na udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom w celu zwiększenia dochodów z gospodarstwa rolnego i działalności pozarolniczych oraz działania mające na celu poprawę warunków życia rodzin wiejskich. Główny nacisk kładziemy na przekazywanie innowacji technologicznych i osiągnięć nauk rolniczych, wsparcie rolników w zakresie ułatwiania transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach oraz poprawę jakości produktów, promowania ich na rynkach lokalnych.

b_297_198_16777215_00_images_D2.jpgb_297_198_16777215_00_images_D1.JPGb_297_198_16777215_00_images_D3.jpg