Ochrona środowiska

W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się ochronie wód. Duży wpływ na jakość wody mają zanieczyszczenia pochodzenia z gospodarstw rolniczych.

Zanieczyszczenie wód należy rozumieć przez niekorzystne zmiany właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych, które ograniczają...

Obszar chronionego krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych powierzchniowych form ochrony przyrody w Polsce. Są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom.

Według zapisu w ustawie o ochrony przyrody obejmuje tereny chronione ze...

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej z 1992r. różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami i...

Minister Środowiska obwieszczeniem z dnia 28 października 2016 r. ogłosił stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 ((Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688,1936 i 2171 oraz z 2016 r. poz. 422).

Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami...