W dniu 15 lipca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897). Według nowych przepisów od stycznia 2012 roku gminy przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia przyszłego roku gminy będą zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak również Rada gminy, może w drodze uchwały, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zbiórka odpadów komunalnych będzie obejmować co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za którą pokryje koszty funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługi administracji tego systemu.

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić opłaty na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

- liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość, albo

- ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo

- powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej , w drodze uchwały, przez Radę gminy.

Rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (stawkę tą ustala, w drodze uchwały, Rada gminy).

Rada gminy, określając stawki opłat bierze pod uwagę:

- liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę;

- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.

Stawki opłat będą niższe, jeżeli odpady komunalne na terenie nieruchomości będą gromadzone selektywnie.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości (na których zamieszkują mieszkańcy) – za każdy 1 miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

- w przypadku nieruchomości (na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady) – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych lub odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów oraz zawiera umowę z wybranym przedsiębiorcą. W przypadku gdy gmina nie realizuje odbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów , na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej (rejestr ten prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta).