Czynniki mikroklimatu:  Temperatura, wilgotność względna  powietrza , wentylacja – wymiana powietrza, zanieczyszczenie powietrza, oświetlenie, poziom natężenia dźwięku

 Tabela 1. Minimalne wymagania dotyczące mikroklimatu w pomieszczeniach

Grupa technologiczna owiec

Temperatura w °C

Dopuszczalna prędkość ruchu powietrza

w m/s

Wilgotność względna powietrza

w %

minimalna

zalecana

Matki z jagniętami

6

17

0,2

75 - 80

Owce po strzyży

8

17

Tryki

4

10

0,3

Młodzież w wychowalni

5

12

Jagnięta tuczone

8

12

Pomieszczenia dla owiec muszą być suche i bez przeciągów, właściwie oświetlone i przewietrzane

Owce są bardzo wrażliwe na nadmierną wilgotność powietrza. Znoszą dość dobrze temperaturę poniżej oC, lecz w pomieszczeniach suchych i bez przeciągów

Tabela 2. Wymagania dotyczące wentylacji w owczarni

Grupa technologiczna owiec

Wymiana powietrza w m/h x 1 szt.

okres zimy

okres lata

Matki z jagniętami

15

70

Maciorki, skopki, tryczki do 3,5 –  12 miesięcy

12

56

Matki  jałowe, maciorki i skopki powyżej 1 roku życia

13

63

Tryki powyżej  1 roku życia

22

100

Tabela 3. Maksymalny poziom zanieczyszczeń szkodliwymi gazami

Rodzaj gazu

Dopuszczalny poziom

zanieczyszczenia w ppm

Amoniak (NH₃)

20

Dwutlenek węgla (CO₂)

3000

Siarkowodór (H₂S)

0,5

Zanieczyszczenia mechaniczne (kurz i pył) pochodzące z pasz i ściółkI oraz szkodliwe gazy.

Tabela 4. Natężenie oświetleń pomieszczeń

Grupa technologiczna owiec

Oświetlenie naturalne – stosunek powierzchni okien do podłogi

Oświetlenie sztuczne

 (natężenie) lx

Oświetlenie

orientacyjne

Oświetlenie

nocne

Budynki dla owiec

1:15 – 1:18

25

3-5

Porodówki i pomieszczenia

do odchowu jagniąt

1:15

25

3-5

Pomieszczenia paszarni

1:10

-

-

Tabela 5. Zalecana powierzchnia i dostęp do paśnika na 1 owcę

Grupa technologiczna owiec

Powierzchnia minimalna m3/ owcę

Dostęp do paśnika m/owcę

Rasy owiec <50 kg masy ciała

Rasy owiec > 50 kg masy ciała

Ograniczony dostęp do paszy

Żywienie do woli

Tryki rozpłodowe

2

3

0,5

0,18

Dorosła maciorka

1

1,2

0,4

0,14

Maciorka z jagniętami  < 6 tyg. życia

1,8

2

0,6

0,22

Jagnięta <3 m-cy

0,5

0,6

0,2

0,07

Jagnięta i owce od 3- 12 m-ca życia

0,8

0,9

0,3

0,11

Tryczki hodowlane

1,3

1,5

0,3

0,11

Jarki remontowe

0,8

0,9

0,3

0,11

Skopy dorosłe

0,7

0,8

0,3

0,11

Poziom ciągłego hałasu w pomieszczeniach w czasie odpoczynku zwierząt nie powinien  przekraczać 70 DB. Wyższy poziom hałasu jest dopuszczalny jedynie chwilowo, np. w czasie zadawania pasz.

 


Źródło : poradnik „Systemy utrzymania owiec”, IBMER