Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2018 r., mogą składać wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych (będących ich własnością, współwłasnością lub dzierżawą), w terminie:

-od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

-od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego stanowi iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów i nie może przekroczyć w 2018 r. iloczynu 86 zł/ha oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Dotacje będą wypłacane w 2018 r. w terminach:

  • 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 październik 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Opracowanie : Ewa Nęczyńska

Na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załączniki:
Pobierz plik (2360_wniosek o zwrot akcyzy.pdf)wniosek o zwrot podatku akcyzowego[ ]472 kB