W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2015 r. poz. 908 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Zmiany w rozporządzeniu wprowadzono z następujących powodów:

1. Konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia w zakresie odesłań, do nowych przepisów UE ( Rozporządzenia Komisji 640/2014 i 809/2014 )

2. Konieczność dostosowania do nowych ram prawnych następnego okresu programowania wszystkich zobowiązań rolnośrodowiskowych w ramach Pakietu 8. W związku ze zmianą wymogów dotyczących Pakietu 8 Ochrona gleb i wód ustanowiono przepisy określające sposób dokonywania zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej za nieprzestrzeganie wymogów pakietowych w ramach Pakietu 8 podjętych po roku 2011 i kontynuowanych w roku 2015 i w latach kolejnych. W celu przejrzystości i czytelności najpierw zdefiniowane są wymogi, których beneficjent musi przestrzegać, a następnie wskazany jest sposób dokonywania zmniejszeń płatności w przypadku ich nieprzestrzegania.

3. Wymóg w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określający, że na powierzchni stanowiącej co najmniej 30% gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się okrywę ochronną gleby co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego, stanowi obecnie element zasady wzajemnej zgodności i jest wymogiem podstawowym dla programu rolno środowiskowego 2007 – 2013 stąd konieczność usunięcia tego wymogu jako jednego z wymogów Pakietu 8. Ochrona gleb i wód. Usunięto też przepis, który określa sposób dokonywania zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej za niespełnienie tego wymogu.