Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy ” objętego PROW 2007 – 2013 (Dz. U. poz. 350 )zmieniają się zasady realizacji i przyznawania płatności dla rolników, którzy realizują Pakiet 8. Ochrona gleb i wód.

Beneficjenci, którzy realizują zobowiązanie od 2011 r. kontynuują go w ostatnim roku programu rolno środowiskowego bez zmian. Rezygnacja jest równoznaczna ze zwrotem pobranych należności za poprzednie lata.

Rolnicy którzy rozpoczęli realizację pakietu 8 w latach 2012 - 2014 mają możliwość kontynuacji zobowiązania PROW 2007-2013 ze zmienionym/nowym wymogiem.

Od 2015 r. obowiązują następujące wymogi

1. dla całego pakietu: utrzymywanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochrona środowiska na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku, gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten pakiet, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych norm;

2. dla wariantu 8.1. Wsiewki poplonowe:

- wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;

- zakaz stosowania wsiewek traw;

- sprzątnięcie słomy po żniwach;

- niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

- przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową.

3. dla wariantu 8.2. Międzyplon ozimy i dla wariantu 8.3. Międzyplon ścierniskowy

- wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września, lub siewu mieszanki roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

- zakaz nawożenia w międzyplonie,

- niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ozimy lub na międzyplon ścierniskowy

- zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;

-przyoranie biomasy międzyplonu ozimego lub ścierniskowego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;

- możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni

- niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie (również form jarych roślin w przypadku międzyplonu ozimego);

- w przypadku uprawy międzyplonu ozimego lub ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową

Jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.03. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne ” objętego PROW na lata 2014- 2020 ( Dz. U. poz. 415 ) rolnicy, którzy podjęli zobowiązania w 2014 r. mają możliwość przejścia na warunki, wymogi i zasady przyznawania płatności , a także stawki płatności i progi degresywności określone w ramach pakietu 2 Działania rolno–środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

Od 2015 r. w ramach pakietu 2 ochrona wód i gleb wariant 1. międzyplony płatność przyznawana jest tylko do gruntów ornych położonych:

1. na obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną ( maksymalnie do 70% gruntów ornych w gospodarstwie),

2. lub na obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy – w woj. podkarpackim w gminach Żyraków, Wielkie Oczy, Nowa Sarzyna, Pysznica i Zaklików,

3. lub obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN), jeżeli łączna powierzchni posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha;

Wymogi dla wariantu 2.1

- siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

- zakaz nawożenia międzyplonu;

- zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;

- niestosowanie komunalnych osadów ściekowych;

- przyoranie biomasy międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych).

- dopuszczalny wypas mieszanek roślin jarych jesienią, mieszanek roślin ozimych – wiosną jeżeli doradca rolno środowiskowy dopuści taką możliwość .

Ze względu na specyfikę pakietu, w kolejnych latach zobowiązania dopuszczalne jest zwiększanie lub zmniejszanie powierzchni objętej zobowiązaniem o nie więcej niż 15% w każdym roku, w odniesieniu do wielkości powierzchni objętej zobowiązaniem w pierwszym roku. Dla beneficjentów, którzy kontynuują zobowiązania podjęte w 2014r. za rok w którym została przyznana pierwsza płatność rolno- środowiskowo-klimatyczna uznaje się rok 2015. Okres zobowiązania wynosi 1rok wg PROW 2007- 2013 +4 lata wg PROW 2014- 2020.

Szczegółowe informacje w sprawie można znaleźć na stronie www.minrol.gov.pl lub www.arimr.gov.pl .