Od 15 marca do 15 maja w siedzibach BP ARiMR można składać wnioski o płatność z tytułu kontynuowania i /lub rozpoczęcia działalności w ramach „Programu rolnośrodowiskowego”.

Celem działania jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną i krajobraz obszarów wiejskich poprzez;

  • przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;
  • promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;
  • odpowiednie użytkowanie gleb i ochrony wód;
  • ochronę zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin

Przystąpienie do realizacji programu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno środowiskowy ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 ( Dz. U. Nr 33 poz. 262 z późniejszymi zmianami ) jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, a płatność jest przyznana wnioskodawcy jeżeli;

  • jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego,
  • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany "numerem identyfikacyjnym”,
  • łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych na których jest prowadzona działalność rolnicza wynosi co najmniej 1 ha
  • realizuje 5 – letnie zobowiązanie rolno środowiskowe, obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów i ich wariantów,
  • spełnia wymogi i normy określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin i inne wymogi obowiązkowe na terenie całego gospodarstwa,
  • posiada szczegółowy plan działalności rolno środowiskowej przygotowany dla jego gospodarstwa przez doradcę rolnośrodowiskowego

Pakiety programu rolno środowiskowego

Program rolno środowiskowy na lata 2007 -2013 składa się z 9 pakietów, w ramach których wyodrębniono warianty i do każdego przypisano określone zadania, które wykraczają poza normy obowiązkowe związane w szczególności z ochroną środowiska. W gospodarstwie można realizować dowolną liczbę pakietów, ale nie można łączyć pakietu rolnictwo ekologiczne z pakietem rolnictwo zrównoważone i z pakietem ochrona wód i gleb, pakietu ekstensywne trwałe użytki zielone nie można realizować na tej samej powierzchni co pakiet ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk poza/ na obszarach Natura 2000, również na tych samych użytkach rolnych nie można realizować wariantu trwałe użytki zielone w pakiecie rolnictwo ekologiczne z wariantami pakietów ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk poza/ na obszarach Natura 2000. Od tego roku rozpoczynający realizację pakiet 3 ekstensywne trwałe użytki zielone mogą go realizować tylko na obszarze Natura 2000.

W każdym Zespole Doradców w powiatach i w Sekcji Ekologii i Programów Rolnośrodowiskowych w naszym Ośrodku doradcy rolno środowiskowi udzielają zainteresowanym szczegółowych informacji i pomagają sporządzić plan działalności oraz wypełnić wniosek o płatność.