Ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.03. 2015 r. ( Dz. U. poz. 350 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika m. innymi z następujących powodów :

1. Konieczności dostosowania zobowiązań podjętych po 2011 r. i kontynuowanych w roku 2015 do ram prawnych nowego okresu programowania (m. innymi w celu wykluczenie możliwości podwójnego finansowania ).

a) Nie wymagają dostosowania do nowych ram prawnych realizujący pakiety:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone,

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne,

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone,

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000,

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000,

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,

a to oznacza, że beneficjenci są zobowiązani do kontynuowania podjętego zobowiązania. Realizujący Pakiet 8 .Ochrona gleb i wód

Nabór z 2011 r. – brak możliwości rezygnacji, realizacja wg dotychczasowych wymogów

Nabory 2012- 2014 dostosowanie się do nowych wymogów i kontynuacja wg nowych wymogów, albo rezygnacja z kontynuacji pakietu poprzez złożenie oświadczenia do kierownika BP

b) Realizujący Pakiet 9

Nabory 2012- 2014 kontynuacja wg nowych stawek albo rezygnacja z kontynuacji pakietu poprzez złożenie oświadczenia do kierownika BP

Rolnicy realizujący zobowiązania rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007- 2013 od 15 marca 2014 r. mają możliwość przejścia na nowe warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 ( Dz. U. poz. 415 )

2. Wprowadzenia zmian w zasadach wdrażania Pakietu 2 dla rolników którzy rozpoczęli realizację w 2013 r. i nie mieli wtedy możliwości realizacji wariantów sadowniczych

3. Zamknięcia od 2015r. naboru nowych wniosków o przyznanie płatności w ramach działania program rolno środowiskowy wg PROW 2007- 2013

4. Zmiany wdrażania pakietu 8 Ochrona wód i gleb na gruntach na obszarach erozyjnych- dostosowanie do zmienionego rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344) - zmniejszenie z 40 do 30 % powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, na których należy utrzymywać okrywę ochronną gleby .

5. Dostosowania przepisów w zakresie zawartości wniosku o przyznanie płatności rolno środowiskowej oraz zawartości materiału graficznego będącego częścią wniosku w związku ze zmianą formularza wspólnego wniosku na rok 2015

6. Uproszczenia procedury ubiegania się o płatność rolno środowiskową w ramach pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

7. Zmiany wysokości współczynników procentowych stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności rolno środowiskowych w ramach pakietów lub wariantów.

8. Określenia nowych współczynników procentowych stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności rolno środowiskowych w ramach pakietów lub wariantów w celu ich uzupełnienia i dostosowania do istniejących wymogów w ramach tych pakietów.

9. Określenia warunków przyznawania płatności rolno środowiskowej w przypadku przejęcia zobowiązania rolno środowiskowego przez rolnika realizującego zobowiązanie w ramach Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego lub działania Rolnictwo ekologiczne objętych PROW 2014- 2020.

10. Zmiana wymogów Pakietu 3 Ekstensywne trwałe użytki zielone odnoszącego się do prowadzenia całorocznego wypasu koników polskich i koni huculskich w zakresie maksymalnego poziomu obsady zwierząt.

Szczegółowe informacje w sprawie można znaleźć na stronie www.minrol.gov.pl lub www.arimr.gov.pl .

Informacje na temat programu rolno środowiskowego można uzyskać w PODR Boguchwale lub u doradców rolno środowiskowych w każdym powiecie. Wykaz doradców rolno środowiskowych zatrudnionych w PODR zamieszczony jest na stronie www.podrb.pl w zakładce PROW 2007- 2013 oś II program rolno środowiskowy 2007- 2013