Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2139).

Najważniejsze zmiany dotyczą

 1. Możliwości realizacji takich samych zobowiązań podjętych w różnych latach w zakresie wariantów Pakietu 2., Pakietu 3. oraz wariantów Pakietów 4. i 5.;
 2. Rozszerzenia obszaru wdrażania Pakietu 2. Ochrona gleb i wód na obszar całego kraju w związku z Ustawą - Prawo wodne
 3. W zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone:
 • dostosowano listy roślin w ramach tego pakietu do listy upraw stosowanych w dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia (dostosowanie nazw wybranych „upraw”, usunięcie szczawiu z listy, uznawanie za odrębne uprawy mieszanek różniących się składem gatunkowym) oraz dodano do listy roślin objętych wsparciem konopie włókniste i mieszankę strączkową;
 • na gruntach ornych dodanych w kolejnych latach realizacji zobowiązania, poza wymogiem stosowania 4 upraw w danym roku, będzie obowiązywało również zachowanie elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody, posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej (w wybranym zakresie);
 • doprecyzowano termin sporządzenia chemicznej analizy - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej oraz umożliwiono uzupełnienie chemicznej analizy gleby, w przypadku jej niewykonania w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w drugim roku jego realizacji
 1. Przekształcenia wybranych warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na analogiczne wymogi:
  • uprawianie roślin wymienionych na liście, nieuprawianie tytoniu, nieugorowanie gruntów – Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone,
  • stosowanie mieszanek roślin – Wariant 2.1. Międzyplony
  • posiadanie dokumentacji przyrodniczej – Pakiet 4. i 5. (co umożliwia uzupełnienie dokumentacji przyrodniczej)
 1. Określenia płatności w ramach Pakietu 6. maksymalnie do 5 ha w ramach danego gatunku roślin wymienionych w załączniku do rozporządzenia niezależnie od odmiany

Zmiany wprowadzone powyższą nowelizacją, które będą miały zastosowanie od 2018 r.

Opracowała:

Marta Dziadek