Beneficjenci działania rolno-środowiskowo- klimatycznego PROW 2014- 2020, oprócz kontroli administracyjnej, muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia u nich w gospodarstwie kontroli metodą inspekcji terenowej przez upoważnionych pracowników ARiMR.

Kontrola taka obejmuje wizytę w siedzibie gospodarstwa rolnego, kontrolę działek rolnych i dokumentacji oraz wymogów ogólnych i szczegółowych w zakresie obowiązującym rolnika. Inspektorzy mają prawo do wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc, wglądu do dokumentów oraz żądania pisemnych i ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli.

Kontrola na miejscu obejmuje następujące czynności:

 • pomiar 100% działek rolnych zadeklarowanych w ramach zobowiązania;
 • kontrolę rodzaju upraw na 100% działek rolnych w ramach zobowiązania;
 • sprawdzenie wymogów w ramach zobowiązania na wszystkich działkach rolnych zadeklarowanych do płatności;
 • sprawdzenie wymogów w ramach zobowiązania na wszystkich działkach rolnych, które nie są deklarowane do płatności, ale objęte są wymogami danego działania;
 • kontrolę posiadania i prowadzenia przez rolnika wymaganej dokumentacji np.: planu działalności rolno środowiskowej, rejestru działalności rolno środowiskowej, planu nawożenia, faktur oraz innych dowodów zakupu nawozów i środków ochrony roślin, oraz innych dokumentów (np. zaświadczenie o wpisach do ksiąg hodowlanych, Księgę Rejestracji Stada itp.);
 • w przypadku pakietów 4 i 5: pomiar powierzchni oraz ustalenie % powierzchni nieskoszenia pozostawionej w obrębie każdej z działek rolnych objętych zobowiązaniem;
 • kontrolę zwierząt w gospodarstwie
 • kontrolę wymogów dodatkowych w ramach poszczególnych pakietów i wariantów w tym wykonanie obliczeń- (m. in. stanu średniorocznego zwierząt w gospodarstwie, w zakresie przestrzegania limitów nawożenia, obciążenia zwierząt na pastwisku, przestrzegania limitu obsady zwierząt na pastwisku, dotyczących sprawdzenia itd.);
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej (działek rolnych oraz dokumentów będących w posiadaniu rolnika) i szkiców z pomiaru działek rolnych;
 • dokładny opis stwierdzonych nieprawidłowości, jeśli dotyczy
 • uzasadnionych przypadkach pobranie próbek gleby do analizy chemicznej;
 • podpisywanie i opatrywanie datą kontroli następujących dokumentów udostępnionych przez rolnika

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest pisemny raport, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla podmiotu kontrolowanego a drugi zatrzymują kontrolujący. Ze względów technicznych raport najczęściej przesyłany jest w terminie późniejszym dla rolnika w celu zapoznania się z jego treścią i podpisania. Podmiot kontrolowany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania raportu może zgłaszać na piśmie zastrzeżenia przed podpisaniem raportu, zwracając uprzednio otrzymany raport lub przekazuje jednostce kontrolującej podpisany raport (po tej czynności nie ma już możliwości zgłaszania zastrzeżeń).

Wynik raportu jest podstawą do przyznania, ewentualnie zmniejszenia lub odmowy płatności, dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z jego treścią przed podpisaniem.

Na podstawie materiałów ARiMR

Oprac. Marta Dziadek