Istotą działania jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, a także ochrony różnorodności krajobrazu.

Beneficjent podejmuje zobowiązanie dotyczące prowadzenia produkcji w sposób zgodny z wymogami określonymi dla odpowiedniego pakietu (pakietów) lub wariantu (wariantów) na okres 5 lat. Zobowiązanie jest realizowane od dnia 15 marca roku, w którym beneficjent rozpoczyna realizację zobowiązania, do dnia 14 marca piątego roku zobowiązania.

Każdy rolnik chcący otrzymać płatność zobowiązany jest do spełniania następujących wymogów wspólnych dla całego działania:

 • posiadania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej,
 • prowadzenia rejestru działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej,
 • nie może przekształcać występujących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych (TUZ),
 • zachowania w swoim gospodarstwie elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, które stanowią ostoje przyrody.

Rolnik może przystąpić do działania PRSK, jeżeli:

 • posiada na terytorium Polski gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha,
 • ma numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Beneficjenci mogą podjąć zobowiązanie spośród 7 pakietów, podzielonych na 28 wariantów.

stawki-p.jpg

 • W gospodarstwie można realizować jednocześnie więcej niż jeden pakiet/wariant.
 • Nie można realizować dwóch rożnych zobowiązań na tej samej działce rolnej. Zakaz ten dotyczy również łączenia zobowiązania PRSK ze zobowiązaniem w ramach działania Rolnictwo ekologiczne.
 • Ponadto nie można realizować Pakietu 1., gdy w gospodarstwie realizowane są jednocześnie Pakiet 2. lub Pakiet 6.
 • Jeśli w gospodarstwie realizowane jest zobowiązanie rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013 do czasu jego zakończenia nie można podjąć zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego (nawet na innych działkach).
 • Od 2018 r. rolnik będzie mógł realizować zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego różnego rodzaju, a także kilka zobowiązań takiego samego rodzaju (w ramach rożnych pakietów /wariantów/ras zwierząt).
 • Realizacja takiego samego zobowiązania jest możliwa dla wariantów Pakietu 2., Pakietu 3. oraz wariantów Pakietu 4. i Pakietu 5., przy czym nie mogą być one podjęte w tym samym roku.
 • Można realizować takie samo zobowiązanie, rozpoczęte w tym samym roku jedynie w przypadku, gdy jedno z nich zostało przejęte od innego beneficjenta.
 • Beneficjent może w każdym kolejnym roku od rozpoczęcia pierwszego zobowiązania podjąć nowe zobowiązanie- takiego samego lub innego rodzaju jak już realizowane. Możliwość realizacji takiego samego rodzaju zobowiązania jest możliwa przez beneficjentów, którzy rozpoczęli realizacje Działania w latach 2015-2017.
 • Realizacja zobowiązań tego samego rodzaju jest traktowania jako realizacja odrębnych zobowiązań, do których z osobna będą musiały zostać spełnione warunki i wymogi przyznania płatności. Można realizować np. dwa zobowiązania tego samego rodzaju i uprawiać ten sam gatunek rośliny na sąsiadujących gruntach objętych odrębnymi zobowiązaniami (oświadczenie o wykorzystaniu działek musi zawierać informacje w zakresie każdej działki rolnej, odrębnie dla każdego ze zobowiązań PRSK).
 • Rolnik może przejąć zobowiązanie od innego rolnika i kontynuować je do końca 5- letniego okresu realizacji. Zmiana osoby realizującej dane zobowiązanie dokonywana jest poprzez złożenie do ARiMR w określonym czasie i trybie odpowiednich dokumentów.

Jednym z wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz w przypadku pakietów przyrodniczych ekspertyzy przyrodniczej (z wyjątkiem ekstensywnego użytkowania na obszarach specjalnej ochrony ptaków - OSO). Plan ten będzie przygotowywany przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, a dokumentacja przyrodnicza przy udziale eksperta przyrodniczego, których zadaniem jest również informowanie beneficjentów oraz udzielanie porad mających na celu jak najlepsze i najefektywniejsze wdrożenie działania w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Więcej informacji można uzyskać u doradców rolnośrodowiskowych zatrudnionych w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Boguchwale / tel.: 17 87 01 567; 17 87 01 570/ (wykaz znajduje się w załączniku).

Opracowała:

Natalia Antoniewska

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska