Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można będzie składać wnioski o pomoc w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W tym terminie przewiduje się przyjmowanie wniosków w ramach naboru tematycznego dotyczącego wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych przez rolnika, małżonka rolnika czy domownika.

Aby móc starać się o pomoc wnioskodawca musi:

- podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,

- być zdolny do realizacji operacji,

- mieć nadany numer identyfikacyjny przez ARiMR,

- zobowiązać się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z: producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. Powyższego zobowiązania nie nakłada się na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, lub przetwarzające wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działalności rolniczej.

Wysokość pomocy: do 50% kosztów netto inwestycji przy maksymalnej wysokości kwoty wsparcia 300 tys. zł. Natomiast kwota pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 tys. zł.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją)
a) maszyn lub urządzeń do:

  • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
  • przetwarzania produktów rolnych,
  • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
  • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
  1. b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  2. c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

  1. a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
  2. b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
  3. c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

Nie podlegają wsparciu koszty zakupu nieruchomości, maszyn używanych, środków transportu, koszty finansowe, marże prowizje, podatki.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie informacje na stronie internetowej WWW.arimr.gov.pl.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 17 87 01 547/ 556 / 558 lub najbliższym przedstawicielem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczej, którzy w sposób wyczerpujący poinformują o szczegółach i pomogą w wypełnieniu dokumentacji aplikacyjnej.

 

3 lipca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie z zakresu "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Uczestniczyli w nim specjaliści PODR oraz ARiMR. Szkolenie prowadziły specjalistki Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR, a w zagadnienia z ww. tematu wprowadziły uczestników: Teresa Pamuła, dyrektor POR ARiMR oraz Janina Kamińska, zastępca dyrektora PODR.

szkolenie007 szkolenie018

szkolenie019 szkolenie008

szkolenie026 szkolenie009

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich