Rolnicy gospodarujący metodami ekologicznymi muszą pamiętać, że materiał siewny lub wegetatywny materiał rozmnożeniowy, który chcą zastosować w swoim gospodarstwie powinni uzyskiwać z ekologicznej metody produkcji . Zgodnie z obowiązującym prawem można wykorzystywać siewny i wegetatywny materiał rozmnożeniowy z jednostki produkcyjnej w trakcie przestawiania na produkcję ekologiczną. Ustawodawca dopuszcza także użycie nieekologicznych nasion i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego jeśli nie są one dostępne z produkcji ekologicznej.

Aktualny wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego i wykaz nasion, sadzeniaków ziemniaków, sadzonek drzew i krzewów uzyskiwanych zgodnie z metodami produkcji ekologicznej które są dostępne na terenie kraju, zamieszczany jest przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na stronie internetowej www. piorin.gov.pl

W razie braku materiału spełniającego wymogi określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego producent ekologiczny składa wniosek przed siewem lub sadzeniem do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności o wydanie zgody na zastosowanie produktów niespełniających wymagań.

W przypadku gdy odmiana, którą rolnik chce nabyć nie została zarejestrowana w bazie, aby uzyskać zezwolenie musi on udowodnić, że żadna zarejestrowana odmiana tego samego gatunku nie jest odpowiednia , a udzielenie zezwolenia ma duże znaczenie dla jego produkcji.

Wzór wniosku znajduje się na stronie www. piorin.gov.pl zakładka- rolnictwo ekologiczne.

Należy również pamiętać , że zabronione jest w ekologii stosowanie chemicznych zapraw nasiennych, a w jednostce prowadzącej równoległą produkcję ekologiczną i konwencjonalną nie można uprawiać tych samych odmian oraz odmian, które nie są łatwe w rozróżnieniu.

Podstawy prawne

1. Rozporządzenie Rady (WE ) nr834/2007 z dn. 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie ( EWG) nr 2092/91

2. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dn. 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady nr 834/2007

3. Ustawa z dn. 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym ( Dz. U. 116 poz. 975)