Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. (Dz. U. poz.1775) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

  • możliwość realizacji takich samych zobowiązań podjętych w różnych latach
  • ujednolicenie przeliczania zwierząt wymaganych do płatności dla upraw paszowych i TUZ
  • proporcjonalne naliczanie płatności do upraw paszowych w zależności od liczby posiadanych zwierząt
  • umożliwienie uzyskania płatności ekologicznej do plantacji konopi włóknistych
  • wprowadzenie obowiązku dostarczenia do ARiMR do dnia 15 lipca roku, w którym zostało podjęte zobowiązanie, kopii stron planu działalności ekologicznej z wykazem działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań

Określono również okres czasu kiedy wytworzenie produktów nie jest wymagane dla nowonasadzonych plantacji upraw sadowniczych:

a)jeden rok od ich nasadzenia- dla maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy,

b)trzy lata od ich nasadzenia – dla gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej,

c)dwa lata od ich nasadzenia dla pozostałych drzew i krzewów

 

Oprac. Marta Dziadek