Czy rolnicy potrzebują państwowego doradztwa ?
 

bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Przydatne linkipodrtv1

YouTube

PDF Drukuj

Do głównych zadań ośrodka należy:
- udział w opracowaniu wojewódzkich programów restrukturyzacji i rozwoju obszarów wiejskich i analiz o sytuacji w rolnictwie,
- współudział w przygotowaniu środowiska wiejskiego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej
wzorowanej na gospodarce UE oraz uświadamianie rolnikom standardów produkcji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej,
- współpraca z uczelniami i instytutami w zakresie upowszechniania i wdrażania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej, a w szczególności świadczenie doradztwa wspomagającego realizację programów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
- wspieranie rozwoju produkcji rolniczej poprzez wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii produkcji, dostosowanych do standardów światowych oraz wspieranie organizacji produkcji w grupach producencko-marketingowych,
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców wsi,
- opracowywanie analiz ekonomicznych i kalkulacji rolniczych,
- pomoc merytoryczna i współpraca z rolnikami prowadzącymi zapisy rachunkowości rolniczej,
- doradztwo i informacja w zakresie kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i możliwościach korzystania z pomocy finansowej dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
- doradztwo w zakresie gospodarstwa domowego i agroturystyki,
- prowadzenie doświadczalnictwa agrotechnicznego i kolekcji roślin uprawnych,
- organizowanie szkoleń, konferencji, targów, wystaw, olimpiad i konkursów, upowszechniających wiedzę rolniczą oraz promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego,
- prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu wspomagania restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozwoju obszarów wiejskich, a także doskonalenia pracy doradczej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,
- wykonywanie analiz laboratoryjnych,
- organizowanie doskonalenia zawodowego dla rolników i mieszkańców wsi.
Do podstawowych zadań PODR należy edukacja społeczności wiejskiej oraz kadry specjalistycznej.
W ramach działań oświatowych realizowane są:

• Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz.

• Szkolenia wynikające z ustawy o ochronie roślin, dające uprawnienia w zakresie:
- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
- stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji,
- obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin,
- integrowanej produkcji.

• Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
- pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
- pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
- pracowników inżynieryjno-technicznych,
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
- pracowników administracyjno-biurowych

• Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie:
- zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych,
- prowadzenia działalności gastronomicznej,
- krawiectwa,
- tkactwa artystycznego,
- aranżacji wnętrz mieszkalnych,
- bukieciarstwa,
- fryzjerstwa i kosmetyki,
- wyrobów wikliniarskich,
- turystyki wiejskiej i agroturystyki,
-podstaw rolnictwa ekologicznego.

• Kursy pedagogiczne dla wykładowców form pozaszkolnych.

• Kursy o tematyce specjalistycznej podnoszące kwalifikacje zawodowe osób pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu.

• Seminaria, konferencje szkoleniowe w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Wsparcie doradztwa rolniczego
Doradztwo dotyczy bezpośrednio przede wszystkim przygotowania dokumentów, w tym opracowania wniosków o:

• płatności bezpośrednie oraz o wspieranie działalności rolniczej na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach  gospodarowania,

• renty strukturalne,

• wspieranie gospodarstw niskotowarowych,

• wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i dobrostanu zwierząt,

• tworzenie grup producentów rolnych.