IMG 1238

W dniu 25 listopada 2019 r. w naszym Ośrodku odbyła się zorganizowana wspólnie z Samorządem Województwa Podkarpackiego konferencja ,,Wykorzystanie użytków zielonych do towarowego chowu zwierząt trawożernych”. W konferencji uczestniczyło ponad 100 rolników, doradców, przedstawicieli stowarzyszeń rolniczych i instytucji otoczenia rolnictwa.

W pierwszej części konferencji uczestniczyli członkowie Stowarzyszeń, którzy realizują program ,,Podkarpacki Naturalny Wypas II” oraz zainteresowani doradcy i rolnicy. Szkolenie otworzył Wojciech Słowik, kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi Artur Gluziński szczegółowo omówił temat pozyskiwania i rozliczania środków finansowych w zakresie rolnictwa przez  organizacje pożytku publicznego na przykładzie Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

W drugiej części konferencji Robert Pieszczoch – Dyrektor PODR przywitał przybyłych gości i rolników podkreślając rangę trwałych użytków zielonych w naszym województwie, które stanowią 35% użytków rolnych w województwie. Docenił również rangę programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas II’’ dla utrzymania pogłowia zwierząt trawożernych.

Dr Adam Radkowski z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa zaprezentował temat ,,Poprawa plonowania i jakości runi użytków zielonych”. Prelegent przedstawił korzyści gospodarcze, przyrodnicze, środowiskowe i zdrowotne wynikające z wypasu zwierząt. Omówił również koszt produkcji jednostki paszowej przy poszczególnych uprawach, zwracając uwagę, że pastwisko jest najtańszą paszą. Wykładowca zwrócił uwagę na optymalny termin zbioru traw wpływający na zawartość suchej masy, białka, włókna i strawność. Omówił przykłady mieszanek traw dostosowane do warunków glebowych i coraz częściej występującej suszy.

Dominik Żmuda – Przedstawiciel fermy SaMASZ zaprezentował temat ,,Czystość zbioru runi z użytków zielonych”. Zwrócił uwagę rolnikom na koszenie traw na wysokości 5 - 8 cm aby zapobiec zanieczyszczeniu zielonki piaskiem i ziemią. Podkreślił konieczność prawidłowego ustawienia kosiarek, przetrząsaczy aby zapobiegać zanieczyszczeniom paszy. W bardzo przystępny sposób przedstawił najnowsze maszyny do zbioru traw firmy SaMASZ.

Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na lepsze wykorzystanie trwałych użytków zielonych, powiązania dopłat do UZ z produkcją zwierzęcą, jakie gatunki traw najlepiej przystosowane są do występujących okresów suszy oraz w jaki sposób zebrać plon aby był najwyższej jakości.

Stanisław Kawa

 

IMG 1235

IMG 1240