IMG 1917 1200x800

Dnia 4 lutego br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Podczas spotkania podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki przedstawił założenia i etapy realizacji „Planu dla wsi”.

            Tematem wiodącym spotkania była dyskusja nad projektem strategii rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. W posiedzeniu wzięli udział posłowie na Sejm RP Mieczysław Miazga i Kazimierz Gołojuch, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicewojewoda Lucyna Podhalicz oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Robert Pieszczoch oraz zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Stanisław Zając.

            Zgodnie z wytycznymi resortu rolnictwa, w 2017 r. wojewoda podkarpacki powołała Zespół, którego prace pozwoliły na określenie rdzennych potencjałów oraz na identyfikację potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w województwie podkarpackim. W skład Zespołu włączeni zostali m.in. przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz organizacji rolniczych, urzędu statystycznego, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, a także środowisk naukowych oraz organizacji i związków branżowych z terenu województwa podkarpackiego. Przygotowany przez Zespół projekt Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim do 2030 r. składa się z części diagnostycznej i projektowej. Część diagnostyczna zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa z analizą sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron, analizę SWOT oraz opis obszarów wiejskich

w ujęciu geograficznym. W części projektowej określone zostały z kolei kierunki interwencji, działania, priorytety rozwoju obszarów wiejskich województwa, w tym rolnictwa. Zaproponowane rozwiązania mają służyć zwiększeniu opłacalności produkcji rolnej i poprawie jakości życia na wsi.

            Opracowany dokument posłuży nie tylko jako wkład w procesie aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012- 2020 (2030), ale również będzie mógł zostać wykorzystany w procesach planowania strategicznego i pracach programowych, w tym aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego.

W powyższym dokumencie wskazano wyzwania, stojące przed rolnictwem na obszarach górskich na Podkarpaciu oraz szanse rozwojowe dla rolnictwa na tych terenach.

IMG 1930 1200x754IMG 4163 1200x773IMG 4167 1200x778

IMG 4186 1200x800