Szanowni Państwo

Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych zarówno w medycynie ludzkiej, jak i w medycynie weterynaryjnej, stanowi jeden z głównych obszarów polityki Unii Europejskiej mający znaczenie w odniesieniu do przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Należy mieć świadomość, że każde zastosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych może skutkować rozwojem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Ryzyko wzrasta, jeżeli takie środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane są w niewłaściwy sposób, na przykład w sposób nieukierunkowany (leczenie masowe lub stosowanie w przypadku niepodatnych mikroorganizmów), w dawkach poniżej stężeń terapeutycznych, wielokrotnie lub przez nieodpowiedni okres.
Antybiotykooporność jest obecnie uważana za jedno z najważniejszych zjawisk dotyczących zdrowia publicznego. Proces ten jest rozpatrywany zarówno pod kątem stosowania antybiotyków u ludzi, jak i produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt. Problem walki z antybiotykoopornością dotyczy zarówno lekarzy medycyny ludzkiej, jak i lekarzy medycyny weterynaryjnej. Obie te grupy zawodowe muszą dokonać refleksji nad stosowaniem antybiotyków.
Podając antybiotyki zwierzętom należy uwzględnić potencjalne zagrożenia, jakie stwarza oporność na te środki. Wiele środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt stosuje się również u ludzi. Niektóre  z tych środków przeciwdrobnoustrojowych mają krytyczne znaczenie dla zapobiegania zagrażającym życiu zakażeniom u ludzi.
Biorąc pod uwagę narastającą antybiotykooporność oraz mając na względzie konieczność podjęcia działań mających na celu rozważne stosowanie antybiotyków w medycynie weterynaryjnej, Inspekcja Weterynaryjna realizuje szereg zadań.
Jednym z nich, wpisującym się w program „Działań podejmowanych w zakresie ochrony antybiotyków w weterynarii pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” jest kolportaż ulotki informacyjnej przygotowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców zwierząt gospodarskich. Dystrybucja ulotki ma na celu przypomnienie o obowiązkach ciążących na lekarzach weterynarii i hodowcach w związku ze stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w leczeniu zwierząt gospodarskich oraz upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt.
Mając na względzie powyższe, przekazuję ulotkę w załączeniu z prośbą o jej rozpropagowanie wśród jak największej ilości hodowców zwierząt gospodarskich.
Z góry dziękuję za Państwa pomoc w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

                                    Janusz Ciołek
                  Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego
                               Lekarza Weterynarii

ulotka mala