Fundusze promocji powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowym i zagranicznych. Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję składającą się z 9 członków – przedstawicieli: przetwórców produktów rolnych, producentów rolnych oraz izb rolniczych.

Do kompetencji komisji zarządzających funduszami promocji należy:

 • reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji;
 • ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu określających szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;
 • opracowywanie planu finansowego funduszu;
 • sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;
 • uchwalanie regulaminu danej komisji;
 • opracowywanie strategii promocji dla branż;
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych:
  • regulaminu danej komisji,
  • zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji,
  • sprawozdania rzeczowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego,
  • strategii promocji opracowanej dla branży.

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2160) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:

 • Fundusz Promocji Mleka,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
 • Fundusz Promocji Ryb.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje funduszami promocji, obsługuje rachunki bankowe poszczególnych funduszy, zapewnia obsługę prawną i biurową funduszy promocji. Fundusze promocji to wsparcie dla poszczególnych sektorów branży rolno-spożywczej. Producenci i przetwórcy mogą dzięki funduszom promować na rynku krajowym i zagranicznym polskie produkty rolno-spożywcze. Organizacje branżowe prowadzą dzięki finansowemu wsparciu funduszy działania informacyjno-promocyjne skierowane do konsumentów celem zwiększenia spożycia wysokiej jakości produktów krajowych.

Fundusze promocji tworzone są z wpłat przedsiębiorców i producentów rolnych, którzy zarejestrowani są w Ewidencji Producentów prowadzonej przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji, ponadto są zobowiązani do złożenia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa deklaracji, w której określają kwotę wpłat na fundusze promocji pobraną od dostawców i kwotę wpłat naliczoną do odprowadzenia.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka ustalone są w wysokości 0,001 zł od każdego kg skupionego mleka. Wpłaty na pozostałe fundusze promocji wynoszą 0,1% wartości netto skupu zwierząt żywych tj. świń, bydła, koni, owiec, drobiu, ryb oraz zbóż, owoców i warzyw.

Przedsiębiorcy winni wpłacać należności na fundusze promocji w terminie nie później niż do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, w którym dokonano naliczenia i pobrania należności od swoich dostawców. Niewnoszenie wpłat na fundusze promocji w określonym terminie podlega sankcjom zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa. Jeżeli w wyniku postępowania podatkowego zostanie stwierdzone, że podatnik nie zapłacił w całości lub części należnego zobowiązania albo nie złożył deklaracji, organ podatkowy wyda decyzję, w której określi wysokość zobowiązania podatkowego, uwzględniając również kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania.

Szczegółowe informacje nt. wpłat na rzecz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych można uzyskać na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl. lub w Oddziale Terenowym KOWR w Rzeszowie pod nr tel. 17 85 378 16.

Oprac. Stanisław Kawa

owoce wieprzowina