W ramach wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych odczuwających skutki pandemii uruchomiono możliwość skorzystania z pożyczek, które mogą być umarzane. Poniżej przedstawiamy podstawowe warunki skorzystania w w/w pomocy.  

 

 

 

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, z możliwością umorzenia (art.15zzd)

 

 

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

 

Przeznaczenie:

wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Dla kogo

dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Nie trzeba wykazywać spadku obrotów lub rozmiarów utraty dochodów.

dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r

Nie trzeba wykazywać spadku obrotów lub rozmiarów utraty dochodów.

Jaki jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności?

Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Kwota pożyczki i okres spłaty

do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku: ₋ udzielana będzie jednorazowo, ₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach, ₋ z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku: ₋ udzielana będzie jednorazowo, ₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach - z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł.

Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki?

całkowity koszt pożyczki to opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp). Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

całkowity koszt tej pożyczki to opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp). Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Tak. Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane 12 miesięcy.

Tak. Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane 12 miesięcy.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Jak będą wyglądały spłaty? Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.  

Jak będą wyglądały spłaty?

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.    

Co będzie jeśli pożyczka nie będzie spłacana?

 

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty

Co będzie, jeśli firma/organizacja pozarządowa mimo wszystko upadnie/zaprzestanie działalności i nie będzie z czego spłacić pożyczki?

Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości umorzenia pożyczki wraz z odsetkami.

Jeżeli organizacja pozarządowa zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta. Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.

Jak się ubiegać o pożyczkę:

wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa powinna złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Jak szybko zostaną przekazane środki ?

Wnioskowana kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu Wniosku przez urząd pracy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

Wnioskowana kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu Wniosku i umowy przez urząd pracy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

Co zrobić, żeby złożyć wniosek?

wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy lub poprzez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona jest bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl. Informacje adresowe urzędów pracy można uzyskać pod adresem https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu. Formularz wniosku i umowy o udzielenie pożyczki jest dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia - https://psz.praca.gov.pl/ oraz poprzez platformę Praca.gov.pl.

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub przez platformę Praca.gov.pl. Formularz wniosku i umowy o udzielenie pożyczki jest dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia - https://psz.praca.gov.pl/ oraz przez platformę Praca.gov.pl.

Czy są jakieś załączniki? Jakieś zaświadczenia?

Do wniosku o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wzór ww. Formularza, tj. plik w formacie xls jest dostępny na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Do wniosku o udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowej należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wzór ww. Formularza, tj. plik w formacie xls jest dostępny na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Jaki jest proces informowania o wniosku?

W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

Jaki jest proces informowania o moim wniosku? W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

Czy po otrzymaniu pożyczki powinno się składać wniosek o umorzenie pożyczki, aby je uzyskać?

W przypadku wszystkich pożyczek (niezależnie od momentu ich przyznania), Pożyczkobiorcy nie składają wniosku o umorzenie. Procedura umorzenia została uproszczona i urząd sam sprawdzi, czy mikroprzedsiębiorca spełnił warunki umorzenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu.

W przypadku wszystkich pożyczek (niezależnie od momentu ich przyznania), Pożyczkobiorcy nie składają wniosku o umorzenie. Procedura umorzenia została uproszczona i urząd sam sprawdzi, czy mikroprzedsiębiorca spełnił warunki umorzenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu.

Czy można też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak.

Tak.