Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje następujące zadania:

 1. upowszechnia wiedzę poprzez udzielanie doradztwa, informacji i prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz przetwórstwa rolno-spożywczego;
 2. udziela pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania oraz wypełniania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych działań finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
 3. prowadzi doradztwo mające na celu aktywizację kobiet wiejskich w zakresie przedsiębiorczości, ochrony środowiska wiejskiego, ogrodnictwa, prawidłowego żywienia rodziny, estetyki zagrody wiejskiej, ekonomiki gospodarstw domowych;
 4. podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
 5. upowszechnia zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, grup i organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszeń i innych form organizacji;
 6. współpracuje   z   podmiotami   sektora   nauki,   biznesu,   jednostkami   samorządu   terytorialnego i organizacjami społecznymi w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie oraz przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich;
 7. organizuje wystawy, konkursy, olimpiady, pokazy inne przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące zdrowy styl życia, dziedzictwo kulturowe wsi, agroturystykę i turystykę wiejską;
 8. współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, fundacje), lokalnymi grupami działania oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
 9. prowadzi działalność informacyjną w zakresie reorientacji zawodowej i pozyskiwania nowych kwalifikacji przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
 10. upowszechnia różne formy aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju agroturystyki, turystyki wiejskiej oraz alternatywnych lub dodatkowych nierolniczych źródeł dochodów (m.in. gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze oraz inne podmioty ekonomii społecznej);
 11. współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz młodego pokolenia mieszkańców obszarów wiejskich;
 12. opracowuje materiały dydaktyczne – ulotki, broszury, artykuły, prezentacje,
 13. realizuje inne zadania wynikające z bieżących potrzeb,
 14. prowadzi ewidencję realizowanych zadań w formie elektronicznej oraz nadzoruje poprawność zapisów;
 15. prowadzi nadzór merytoryczny nad prawidłowością stosownych wpisów do cennika usług;
 16. prowadzi nadzór merytoryczny nad   specjalistami   Powiatowych   Zespołów Doradztwa Rolniczego w zakresie zadań wykonywanych przez dział.