W dniach 18-21 września w ramach projektu pt. „Transfer innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnym i leśnym z terenów górskich i podgórskich Alp do Karpat” finansowanego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” odbył się wyjazd studyjny do Austrii pracowników naukowych Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z partnerami projektu: Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego, Stowarzyszenie Rolników "OSTOJA" w tym; pracownikami nadleśnictw, przedsiębiorcami z branży rolniczej, rolnikami oraz doradcami rolnymi.

Celem operacji było nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami wyjazdu studyjnego, zdobycie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących w gospodarstwach rolnych, rolno-leśnych i leśnych w terenach górskich i podgórskich Alp ( w okolicach Tyrolu) oraz transfer tych rozwiązań do Karpat.

     Cel ten został zrealizowany poprzez organizację wyjazdu studyjnego dla 45 osób stanowiących partnerów KSOW i pozyskanie wiedzy i doświadczeń o zasadach prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej w terenach górskich i podgórskich Alp, w tym technologiach przetwarzania żywności w gospodarstwach rolnych, możliwościach skracania łańcuchów dostaw żywności oraz o zasadach organizacji gospodarstw rolno-leśnych.

Wyjazd studyjny był zorganizowany w ramach operacji partnerskiej naboru nr 3/2019 ogłoszonego przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ramach działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, Schematu II Pomocy Technicznej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacji spowodowała realizację następujących założeń;

  1. Priorytet PROW na lata 2014-2020 - Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Cele KSOW na lata 2014-2020 - Cel 4: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Działanie KSOW na lata 2014-2020 - Działanie 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

 

Podstawowym zadaniem rolnictwa górskiego jest wytwarzanie produktów rolniczych i artykułów żywnościowych o wysokiej jakości. Podstawową możliwością zwiększenia rentowności gospodarstw terenów górskich może być rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności, czyli od rolnika do konsumenta. Wiąże się to z koniecznością wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych np. wdrażanie technologii przetwarzania żywności i nowoczesnych metod organizacji i zarządzania gospodarstwami rolnymi. Taką formę współpracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami można było zaobserwować podczas wyjazdu studyjnego do Austrii. Dlatego uczestnikami projektu byli przedstawiciele nauki, rolnicy i doradcy (ogniwa mogący tworzyć grupę operacyjną oraz aplikować w ramach działania ,,Współpraca’’).

Region Tyrol jest bardzo dobrym przykładem, gdzie w trudnych warunkach środowiskowych, można rozwijać się zawodowo i mieszkać, a także promować życie na wsi.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić firmy i gospodarstwa, które w swojej działalności wykorzystują innowacyjne technologie uprawy roślin i chowu zwierząt, innowacyjne metody zarządzania i organizacji oraz najnowsze technologie przetwórstwa żywności.

W ramach tych wizyt odwiedzili m.in. największą w Austrii mleczarnię Tirol Milch, która akcentuje w swojej komunikacji z handlem i konsumentami regionalne pochodzenie produktów wytworzonych pod Alpami, podkreślając również, że nie jest to żywność modyfikowana genetycznie.

Wiele satysfakcji i wrażeń przyniosła także wizyta w winiarni – rodzinnym przedsiębiorstwie, gdzie produkowane są wina regionu tyrolskiego. Podczas wizyty można było zasięgnąć informacji m.in. o tym, jak winogrona radzą sobie z surowym alpejskim klimatem.

Wielkie wrażenie wywarła na wszystkich wizyta w miejscowości Mayrhofen, gdzie znajduje się nowoczesny zakład przetwórstwa drewna FeuerWerk, będący przykładem tego jak zakład wykorzystuje zasoby tyrolskiego lasu, począwszy od przeróbki drewna opartą o najnowsze technologie. Trudno się temu dziwić wszak Austria jest największym importerem drewna w OECD, a na świecie wyprzedzają ją tylko Chiny.

Istotny z punktu widzenia wyjazdu był udział w niej doradców rolnych, którzy poprzez swoją specyfikę działalności docierają do szerokiego grona rolników. W związku z powyższym realizacja wyjazdu studyjnego ma szansę wpłynąć na upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Ponadto wyjazd studyjny dał uczestnikom wiedzę na temat działających w Austrii grup operacyjnych. Celem było praktyczne zaznajomienie się z tą formą współpracy i przeniesienie dobrych wzorców na grunt Polski. Efektem zaplanowanym do osiągnięcia w przyszłości jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub technologii.

Realizacja operacji przyniesie wymierne korzyści dla rozwoju gospodarstw działających w sektorze rolno-leśnym w woj. podkarpackim co wpłynie na:

  1. upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
  2. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,
  3. promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich.