Zadaniem Sieci jest łączenie rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, instytutów badawczych i uczelni wyższych w celu zapewnienia wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką.

To także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym oraz na obszarach wiejskich, dających szanse na szybszy rozwój i wzrost konkurencyjności polskiej wsi. Służy ułatwianiu tworzenia oraz funkcjonowaniu sieci kontaktów pomiędzy rolnikami,

podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji

w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Sieć realizuje ona dwa podstawowe działania, tj. Działanie 5 – Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy oraz Działanie 2 – Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Włoskie, ….

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w 2018 r. realizował ww. działania poprzez organizację dwóch Operacji, z których każda składała się z dwóch etapów.

Pierwsza związana była z organizacją seminarium oraz wyjazdu studyjnego do Włoch dotyczącego nowatorskiej uprawy owoców oraz produkcji wina jako działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów w zakresie wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami związanymi z nowatorską uprawą roślin sadowniczych m.in.: sadzeniem, nawożeniem, ochroną roślin, pielęgnacją gleby w rzędach i międzyrzędziach, cięciem, a także formowaniem prowadzonym w celu uzyskania odpowiednich odmian przeznaczonych pod produkcję wina. Dodatkowo poruszano tematykę związaną z warunkami higieniczno-sanitarnymi, innowacyjną technologią produkcji wina wraz z doborem odpowiednich odmian winogron w celu uzyskania wina o najlepszych walorach smakowych. Wyjazd studyjny miał na celu wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych, rolniczych i okołorolniczych (służbami) wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich w zakresie uprawy owoców oraz produkcji wina. Zaznajomienie się z fachową wiedzą oraz dobrymi praktykami nabytymi podczas wyjazdu, dotyczącymi produkcji wina zainicjują gałąź związaną z uprawą owoców przeznaczonych na produkcję wina.

…węgierskie i ...

Natomiast druga operacja związana była z organizacją seminarium dotyczącym nowatorskiej uprawy i przetwórstwa owoców jako działania na rzecz poszukiwania partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” oraz wyjazdu studyjnego na Węgry w celu poznania zagranicznych doświadczeń przydatnych w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych. Podczas seminarium uczestnicy zaznajomili się z nowatorską uprawą roślin sadowniczych, w tym z sadzeniem, nawożeniem, ochroną roślin, pielęgnacją gleby w rzędach i międzyrzędziach, cięciem, formowaniem prowadzonym w celu uzyskania odpowiednich odmian przeznaczonych pod przetwórstwo owoców, warunkami higieniczno-sanitarnymi, innowacyjną technologią przetwórstwa owoców wraz z doborem odpowiednich odmian w celu uzyskania różnorakich produktów o najlepszych walorach odżywczych, smakowych i cechach ważnych dla procesu przechowalnictwa. Można było również dowiedzieć się o możliwościach wsparcia finansowego innowacyjnych rozwiązań działań w ramach PROW 2014-2020.

Wyjazd studyjny miał zapoznać uczestników z regułami funkcjonowania branży produkcji przetwórstwa owocowego na Węgrzech. Był również okazją poznania możliwości współpracy różnych podmiotów wchodzących w skład grup operacyjnych: rolników, stowarzyszeń, przedsiębiorców, doradców rolniczych, uczelni wyższych oraz …..w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Organizacja wyjazdów studyjnych przyczyniła się do wzmocnienia kontaktów i wymiany informacji w relacji nauka – praktyka w dziedzinie produkcji i przetwórstwie owoców. Realizacja ww. operacji umożliwi również podjęcie działań na rzecz szerszego zastosowania w praktyce wyników badawczych i innowacyjnych rozwiązań oraz opracowywania programów badań naukowych, które w większym stopniu uwzględnią potrzeby rolników i znajdą zastosowanie w praktycznej działalności produkcyjnej gospodarstw działających na Podkarpaciu.

 

…niemieckie doświadczenia

W ramach operacji partnerskich Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej zorganizował wyjazd studyjny do Bawarii. Celem operacji było wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt adresowany był do: rolników – zainteresowanych produkcją żywności ekologicznej, unowocześnieniem swoich gospodarstw, a tym samym poprawą konkurencyjności na rynku, doradców rolniczych, którzy zajmują się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich, pracowników naukowych, których zainteresowania naukowo-dydaktyczne obejmują tematykę rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wszystkie operacje realizowane w ubiegłym roku miały za zadanie przede wszystkim

identyfikować i aktywizować partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych, współpracę z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytutami, organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejskim Partnerstwem na rzecz Innowacji oraz zapoznać się i rozpowszechnia wiedzę i doświadczenia w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz doradztwo w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz przygotowywaniu przez nie projektów.

Dlatego Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zachęca do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW - http://ksow.pl/ksow/formularzzgloszeniowy.html.

Piotr Błażejowski

PODR Boguchwała