W dniu 5 grudnia 2019 r. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował konferencję pn. "Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej" dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Działanie Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Woda jest podstawą życia. Jest również niezbędna w przemyśle i produkcji rolniczej. Niestety, niewłaściwa gospodarka nawozowa prowadzi do skażenia wód związkami biogennymi powodującymi eutrofizację. W dopływie do Bałtyku - 59% azotu i 55% fosforu jest pochodzenia rolniczego. Ze względu na wagę zagadnienia, ochrona jakości wody regulowana jest aktami prawnymi, również na poziomie europejskim. Do najważniejszych z nich należy tzw. dyrektywa azotanowa z 1991 roku. W związku z realizacją tej dyrektywy, w Polsce został wprowadzony „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. Program azotanowy, obowiązujący wszystkie podmioty, które stosują i przechowują nawozy azotowe.

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 5 grudnia odbyła się konferencja na temat ochrony wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej.

Wykłady prowadzili pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu. Uczestnikami konferencji byli rolnicy, doradcy oraz pracownicy instytucji okołorolniczych z całego województwa. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób.

Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu zapoznał słuchaczy z założeniami i wymogami Programu azotanowego, dotyczącymi terminów i warunków stosowania nawozów, a także określania dawek nawozów azotowych. Przedstawił również innowacyjne metody oraz urządzenia do aplikacji nawozów ograniczających skażenie wód.

Natomiast z zasadami sporządzania obrotu stada, obliczania stanu średniorocznego zwierząt zaznajomiła Anna Litwinow z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Konferencja była wzbogacona prezentacją multimedialną, uczestnicy konferencji otrzymali broszury na tematy poruszane na konferencji.

Małgorzata Wilk
Piotr Błażejowski