Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym realizuje następujące zadania:

 1. udziela doradztwa, przekazuje informacje oraz prowadzi szkolenia z zakresu:
  1. rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
  2. możliwości i zasad korzystania z kredytów preferencyjnych oraz zasad ubiegania się gospodarstw rolnych o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
  3. zarządzania gospodarstwem rolnym z uwzględnieniem zasad rozliczania podatku VAT, ubezpieczeń społecznych i majątkowych w
 2. sporządza plany przedsięwzięć dla gospodarstw rolnych, analizy ekonomiczne i finansowe oraz opinie i ekspertyzy z zakresu rolnictwa;
 3. udziela pomocy w wypełnianiu wniosków i wykonywaniu planów lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
 4. współpracuje w zakresie organizacji systemu rachunkowości PL FADN z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i     Gospodarki     Żywnościowej       -       PIB       oraz       koordynuje       prowadzenie     rachunkowości w gospodarstwach rolnych;
 5. gromadzi dane dotyczące cen produktów rolnych i środków do produkcji oraz upowszechnia informacje z tego zakresu;
 6. prowadzi analizy rynku artykułów rolno - spożywczych i środków produkcji oraz upowszechnia informacje w tym zakresie;
 7. prowadzi analizy kosztów i dochodów produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz opracowuje wydawnictwa „Kalkulacje kosztów produkcji rolniczej”;
 8. prowadzi księgi podatkowe i dokumentację niezbędną przy rozliczaniu podatku VAT oraz ewidencje przychodów i rozchodów u beneficjentów działań inwestycyjnych w ramach PROW;
 9. analizuje sytuację dochodową i możliwości rozwojowe gospodarstw rolniczych w województwie podkarpackim;
 10. współpracuje z instytucjami działającymi w sferze rolnictwa;
 11. opracowuje artykuły i publikacje z zakresu ekonomiki rolnictwa;
 12. realizuje inne zadania wynikające z bieżących potrzeb Ośrodka;
 13. prowadzi ewidencję realizowanych zadań w formie elektronicznej oraz nadzoruje poprawność zapisów;
 14. prowadzi nadzór merytoryczny nad specjalistami Powiatowych Zespołów Doradztwa   Rolniczego w zakresie zadań wykonywanych przez dział oraz nad prawidłowością stosownych wpisów do cennika usług.