PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Boguchwale


prowadzi szkolenia w zakresie
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Informacji w sprawie szkoleń udzielają i prowadzą nabór kandydatów: 

- Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
- Koordynator szkoleń – Anna Stelmach (tel. 17 87 01 533, kom: 723 977 500)

Szkolenia organizowane są w całym woj. podkarpackim po skompletowaniu grupy 20-30 osób.

Szkolenia organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(Dz. U. z 12 kwietnia 2013 r. poz. 455) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 10 maja 2013 poz. 554).

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kandydaci podają do ewidencji szkolenia swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin albo w zakresie integrowanej produkcji roślin, jest wydawane po zdaniu przez uczestnika szkolenia egzaminu mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień objętych programem szkolenia.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

ZAŚWIADCZENIE ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ
PRZEZ 5 LAT OD DNIA UKOŃCZENIA SZKOLENIA.