87741600 1412980580 Logo PROW

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu " Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" PROW 2014-2020, w terminie od dnia 1 grudnia do 30 grudnia 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie którego jest posiadaczem łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

więcej informacji