Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://podrb.pl/templates/test-podrb/images/box2_bottom_right.png
There was a problem loading image http://podrb.pl/templates/test-podrb/images/box2_bottom_right.png

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. planowany jest nabór w zakresie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dokumentacja aplikacyjna będzie dotyczyła czterech obszarów wsparcia tj.:

 • rozwój produkcji prosiąt ( obszar a),
 • rozwój produkcji mleka krowiego ( obszar b),
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar c)
 • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar d)

Warunki oraz tryb przyznawania pomocy, wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi praw i obowiązków beneficjentów, precyzuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U z 2015 r., poz. 1371).

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (w tym jako osoby wspólnie wnioskujące), kierujące gospodarstwem, pełnoletnie, posiadają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem hodowli i chowu ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych,
 • osoby prawne,
 • wspólnicy spółek cywilnych,
 • spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:
 • gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r., poz. 704 i 1066) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r., położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.

Działalność rolnicza osób fizycznych jest traktowana jako prowadzona w celach zarobkowych wówczas gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku został osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej 5 000,00 zł i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo badawczych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro, z zastrzeżeniem dwóch poniższych sytuacji:

1) w przypadku, gdy operację mają realizować osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza niż 10 tys. euro, pod warunkiem, że:

 1. a) suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro;
 2. b) w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 10 tys. euro.

2) w przypadku operacji zapewniającej poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż 200 tys. euro i:

 1. a) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów mlecznych, albo
 2. b) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 15 krów mlecznych i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wzrośnie do co najmniej 25,
 3. c) w przypadku gdy operacja jest realizowana przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat, rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa jako kierujący w rozumieniu §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 982), nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oraz posiada kwalifikacje zawodowe określone w tym rozporządzeniu, zwaną dalej „młodym rolnikiem” - w gospodarstwie jest utrzymywane mniej niż 15 krów mlecznych albo nie są utrzymywane żadne krowy mleczne i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wyniesie co najmniej 25, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 10 tys. euro.

Maksymalny poziom pomocy, określany również mianem „intensywność pomocy”, jest zróżnicowany. W podstawowej wersji pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc w ramach ww. obszarów przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:

 • 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo, z zastrzeżeniem, że:

200 tys. Zł przyznawane jest dla jednej operacji obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażeniem

900 tys. zł przyznawane jest dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Pomoc może być przyznana w formie refundacji części kosztów dotyczących:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
 • zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 • zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w wykazie gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany, ogłoszonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865), kosztem kwalifikowalnym jest zakup materiału siewnego kategorii kwalifikowany roślin sadowniczych lub materiału szkółkarskiego CAC;
 • wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
 • instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny produkcji,
 • zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 5 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej,
 • opłat za patenty lub licencje,
 • rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
 • kosztów ogólnych - przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłat za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

Dofinansowanie nie obejmuje wydatków związanych z :

 • nabyciem nieruchomości,
 • nabyciem maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013,
 • podatkiem od towarów i usług VAT,
 • nabyciem rzeczy używanych,
 • leasingiem zwrotnym, kosztów związanych z umową leasingu,
 • kosztami dostosowania do norm i wymogów unijnych,
 • nabyciem zwierząt,
 • kosztami poniesionymi na inwestycje odtworzeniowe,
 • zaopatrzeniem gospodarstw rolnych w wodę,
 • inwestycji budowlanych i kosztów związanych z zakładaniem sadów czy też plantacji krzewów owocowych innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność beneficjenta oraz stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, ponadto dopuszczalna jest przesyłka rejestrowana, nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

W przypadku osób wspólnie ubiegających się o wsparcie, wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w ww. obszarach, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru :

W obszarze a – rozwój produkcji prosiąt, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie:

 1. a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 2. b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
 3. c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
 4. d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,
 5. e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż:

 1. a) 100 sztuk i nie większa niż 200 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 2. b) 200 sztuk i nie większa niż 300 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
 3. c) 300 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego PROW 2014– 2020 – przyznaje się 2 punkty, z tym, że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;

5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów.

W obszarze b – rozwój produkcji mleka krowiego o kolejności przysługiwania pomocy na operację decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:

 1. a) o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 2. b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
 3. c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
 4. d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,
 5. e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:

 1. a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 2. b) 50 sztuk i nie większa niż 100, przyznaje się 2 punkty,
 3. c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego PROW 2014– 2020 – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;

5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów

W obszarze c – rozwój produkcji bydła mięsnego o kolejności przysługiwania pomocy na operację decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie:

 1. a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 2. b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
 3. c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
 4. d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,
 5. e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie będzie większa niż:

 1. a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 2. b) 50 sztuk i nie większa niż 100, przyznaje się 2 punkty,
 3. c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

W obszarze d – związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu o kolejności przysługiwania pomocy na operację decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób:

 1. a) jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się 5 punktów,
 2. b) jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50 % wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty;

2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt;

3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt;

4) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. A rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o

którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego PROW 2014– 2020 – przyznaje się 2 punkty, z tym, że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa

w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;

5) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;

6) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów;

7) w przypadku gdy operacja jest realizowana na obszarze województwa:

podkarpackiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja ma na celu rozszerzenie produkcji gospodarstwa o profil zielarstwo lub pszczelarstwo, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w

gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

–jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego PROW 2014– 2020 – przyznaje się 2 punkty, z tym, że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;

5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów,

Wnioski, które uzyskały minimum 4 punkty w obszarze rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, podlegać będą:

 • ocenie kompletności i poprawności wniosku, oraz zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych, weryfikacji krzyżowej, weryfikacji limitu pomocy i ewentualnej wnioskowanej kwoty zaliczki, oraz
 • ocenie technicznej i ekonomicznej oraz ocenie kosztorysowej robót budowlanych,
 • ewentualnej wizycie w miejscu realizacji operacji.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach dla każdego z ww. obszarów.

Dział Ekonomiki, opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r oraz inf. ARiMR

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-ramach-poddzialania-wsparcie-inwestycji-w-gospodarstwach-roln.html

 

 box2_bottom_right.png