Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.982).

Najważniejsza zmiana zasad przyznawania premii w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w stosunku do „starego” PROW polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, a jego prowadzenie jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

Forma w jakiej będzie wypłacane wsparcie, to premia w wysokości 100 tys. zł na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym wypłacana w dwóch ratach:

I rata (80% kwoty pomocy) – po spełnieniu przez beneficjenta warunków wsparcia, w terminie  9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji,

II rata (20% kwoty pomocy) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

O wsparcie może ubiegać się młody rolnik, czyli osoba, która:

 • nie ukończyła 40. roku życia,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli w okresie 12. miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, lecz do dnia złożenia tego wniosku nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący.

Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą nabycia lub objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.

Jeżeli urządzanie gospodarstwa:

 1. a) rozpoczyna osoba małoletnia – 12 m-cy liczone jest od dnia uzyskania pełnoletności
 2. b) rozpoczyna się w drodze dziedziczenia – 12 m-cy liczone jest od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przez kierującego gospodarstwem rozumie się osobę fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, oraz ponosi koszty i czerpie korzyści z tym związane. Pracuje w gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia.

O prowadzeniu gospodarstwa jako kierujący świadczyć będzie:

- zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru,

- wystąpienie o płatności bezpośrednie,

- wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

- prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Warunki dotyczące wnioskodawcy:

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie. Jeśli natomiast wnioskodawca nie posiada odpowiedniego wykształcenia, to istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w terminie 36. miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Warunki dotyczące gospodarstwa określonego w biznesplanie:

 • powierzchnia użytków rolnych równa co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha. Przy ustalaniu powierzchni UR sumuje się powierzchnie gruntów własnych, będących przedmiotem użytkowania wieczystego oraz gruntów dzierżawionych. Umowy dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powinny być zawarte na czas nieokreślony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Umowy dotyczące dzierżawy od innych podmiotów powinny być zawarte na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro

Nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa określonego w biznesplanie następuje najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Warunkiem przyznania pomocy jest przedłożenie i realizacja biznesplanu, który zawiera:

 • opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, w tym informacje dotyczące zasobów gospodarstwa oraz struktury produkcji,
 • cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju gospodarstwa,
 • opis planowanych inwestycji oraz szczegóły dotyczące zrównoważenia środowiskowego i efektywnej gospodarki zasobami,
 • informacje nt. innych działań dotyczących rozwoju gospodarstwa,
 • informacje nt. sposobu uzupełnienia wykształcenia (jeśli dotyczy).

Zobowiązania beneficjenta:

 • prowadzenie gospodarstwa jako kierujący co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • realizacja biznesplanu w wyniku której nastąpi zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa o przynajmniej 10%,
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów,
 • rozpoczęcia spełnienie definicji rolnika aktywnego zawodowo w rozumieniu przepisów UE
  o płatnościach bezpośrednich w terminie 18. miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej na podstawie kryteriów wyboru. Każde z przyjętych kryteriów podlega ocenie punktowej, a suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności przysługiwania pomocy.

Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie następujących kryteriów wyboru :

-wielkość gospodarstwa (dla podkarpacia 0,25 pkt. za każdy ha powyżej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, ale nie więcej niż 5 pkt.),

- kwalifikacje zawodowe młodego rolnika (od 2 do 5 pkt.),

- rodzaj planowanej produkcji(do 6 pkt.),

- kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 2 pkt. za każde z punktowanych działań),

-wpływ na realizację celów przekrojowych ( w zakresie ochrony środowiska i klimatu do 5 pkt. w zakresie innowacyjności do 2 pkt.),

- różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem (1- 2 pkt.)

- przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw (3

pkt.).

Przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 15 punktów.

Premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

Premia nie może być przyznana osobie, której przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, przy czym małżonek młodego rolnika spełnia warunki dotyczące w szczególności:

- nieprowadzenia gospodarstwa jako kierujący oraz

- nieotrzymania premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013.

Oprac. na podst. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r.

oraz inf. ARiMR

Edyta Bosek

Aktualizacja : Kazimierz Cach

Akceptacja: Ewa Nęczyńska

PODR Boguchwała

Załączniki:
Pobierz plik (2514_Rozporządzenie MRiRW poz 982.pdf)2514_Rozporządzenie MRiRW poz 982.pdf[ ]247 kB