Małe gospodarstwa tez będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach PROW 20014-2020.

23 października 2015 roku zostało opublikowane zostało rozporządzenie określające szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu rolnikom kojarzy się ta pomoc ze „Wspieraniem gospodarstw niskotowarowych” w ramach PROW 2004-2006 jednak należy podkreślić, iż te dwa wsparcia zdecydowanie się różnią.

Kto może ubiegać się o pomoc w ramach tego wsparcia?

O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna która:

- prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc składania wniosku o przyznanie pomocy i w tym czasie nie prowadziła innej działalności gospodarczej lub zawodowej,

- nie posiada ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy w gospodarstwie,

- przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Jaka wysokość wsparcia oraz w jakiej formie będzie przyznana?

Stawka wsparcia to 60 tys. zł.

Pomoc wypłacana będzie w formie premii w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy tj. nie więcej niż 48 tys. zł i zostanie wypłacona po złożenia wniosku

o płatność w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy tj. nie więcej niż 12 tys. zł. i zostanie wypłacona po realizacji biznesplanu , jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Jak powinien być przygotowany i co powinien zawierać biznesplan?

Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa,
a w szczególności:

- opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa,

- opis docelowej sytuacji gospodarstwa,

- sposób w jaki nastąpi osiągnięcie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa,

- informacje dotyczące działań mających na celu rozwój gospodarstwa,

- wskazanie i szacunkową wartość zakupów środków obrotowych,

- informację o udziale w szkoleniach, korzystaniu z usług doradczych, udziale w grupach producenckich, prowadzeniu działań w zakresie przygotowywania produktów do sprzedaży, prowadzeniu działalności w zakresie przetwórstwa produktów wytwarzanych
w gospodarstwie, uczestnictwie w unijnym bądź krajowym systemie jakości.

Ponadto powinno w nim być zaplanowane wydatkowanie 80 % kwoty pomocy na zakup środków trwałych. Biznesplan musi wskazywać również, że pozyskane wsparcie przyczyni się do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro
i co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej.

Co zdecyduje o zakwalifikowaniu się do pomocy?

O zakwalifikowaniu się do wsparcia zdecydują uzyskane punkty przyznane na podstawie następujących kryteriów wyboru:

- kwalifikacje rolnicze -max 5 pkt. ( najwyżej punktowane wykształcenie wyższe rolnicze),

- rodzaj planowanej produkcji - za uczestnictwo w systemie produkcji ekologicznej max 4 pkt., produkcja roślin wysokobiałkowych na (co najmniej 1 ha) - 2 pkt.

- kompleksowość biznesplanu, w tym: inwestycja budowlana – 2 pkt., udział w szkoleniach lub korzystanie z doradztwa - 2 pkt., przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych
z gospodarstwa -1 pkt., przetwórstwo produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 3 pkt., udział w grupach producentów rolnych - 2 pkt.

- realizacja celów przekrojowych: udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy lub równy 66% - 0,5 pkt., przygotowanie planu nawozowego i jego stosowanie 2 pkt., inwestycje w zakresie środowiska i klimatu- maks. 5 pkt,

- innowacyjność (postęp biologiczny, organizacja produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt) maks. 2 pkt.,

- docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa: od 12 tys. euro do 16 tys. euro - 1 pkt., powyżej 16 tys. euro do 20 tys. euro - 2 pkt., powyżej 20 tys. euro -5 pkt.

- wiek wnioskodawcy do 40 lat -3 pkt.

Pomoc przysługuje w pierwszej kolejności tym wnioskodawcom, którzy uzyskali największą ilość punktów, przy czym pomoc jest przyznawana jeśli ubiegający się o wsparcie uzyskał co najmniej 10 pkt.

Komu i w jakim przypadku wsparcie się nie należy ?

- na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;

- osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

  • „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013,
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.

Jakie inne warunki należy spełnić korzystając ze wsparcia?

Beneficjent zobowiązuje się do:

- realizacji biznesplanu ( rozpoczęcie realizacji w ciągu 9 miesięcy od uzyskania decyzji o przyznaniu pomocy), rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

- prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan co najmniej do 5 lat o dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

- zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Opracowanie na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r – Ewa Nęczyńska