Od 28 grudnia 2018 roku do 25 lutego 2019 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
o pomoc na operacje "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.:

- jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej gospodarstwem;
- w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej "zwierzętami gospodarskimi",  z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
- został mu nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych (a w przypadku młodych rolników także kiszonek), określonych w Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.  

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.:

  • koszty budowy, przebudowy lub zakupu:
    - zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, 
    - płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,
    - zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek,
  • koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych,
  • koszty ogólne.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przyznać zwrot w wysokości: 60 % kosztów kwalifikowalnych – dla „młodego rolnika” oraz 50 % kosztów kwalifikowalnych – dla pozostałych beneficjentów. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej www.arimr.gov.pl