1

Postęp biologiczny, a przede wszystkim odmianowy, jest głównym źródłem innowacji w produkcji roślinnej. Polega on na doskonaleniu cech genetycznych roślin uprawnych, które w wyniku hodowli stają się bardziej wydajne i lepsze jakościowo od poprzednich.

Zagadnienia dotyczące m.in. właśnie postępu biologicznego w rolnictwie były tematem przewodnim zorganizowanej z zachowaniem wysokich standardów sanitarnych (dystrybucja maseczek ochronnych wśród słuchaczy, dystans społeczny itp.), konferencji pt. „Rola postępu biologicznego i technologicznego w kształtowaniu produkcji roślinnej. Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Konferencja odbyła się 15 września  w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

Słuchaczami byli rolnicy i doradcy z województwa podkarpackiego.

Konferencję otworzył Dyrektor PODR w Boguchwale Robert Pieszczoch.

Prelegenci z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Janusz Podleśny, prof. Jerzy Grabiński oraz prof. Janusz Smagacz w swoich wystąpieniach poruszyli tematy, które obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników, a mianowicie sprawy dotyczące postępu biologicznego, a głównie odmianowego w produkcji roślinnej i jego wpływu na jakość surowców roślinnych oraz postępu technologicznego, który przejawia się w doskonaleniu poszczególnych elementów technologii, zwłaszcza w odniesieniu do siewu, nawożenia i ochrony roślin.

Ze względu na fakt, iż w ostatnich latach zarówno w kraju, jak i na Podkarpaciu rolnicy zmagają się z problemem suszy, omówione zostały sposoby ograniczania wpływu tego zjawiska na plonowanie roślin uprawnych w gospodarstwach rolnych poprzez odpowiednią agrotechnikę, wybór odpowiedniej odmiany do uprawy, zbilansowane nawożenie czy skuteczna ochronę chemiczną.

W wielu gospodarstwach obecnie obok klasycznej uprawy płużnej (drogiej i czasochłonnej) stosuje się metody uproszczone. Wymusiły to przede wszystkim względy ekonomiczne, organizacyjne oraz konieczność ochrony potencjału produkcyjnego gleb. Zapewne uproszczenia w uprawie roli są również źródłem innowacji w gospodarstwach, dlatego temat został szeroko przedstawiony uczestnikom. Wskazano na zadania uprawy roli we współczesnym rolnictwie oraz przedstawiono zalety i wady poszczególnych sposobów uprawy gleby w gospodarstwach.

Przedstawiciele polskich hodowli roślin, a mianowicie dr Adam Gleń z Hodowli Roślin Danko oraz Jarosław Radulski z Hodowli Roślin Strzelce Grupa IHAR podczas swoich wystąpień omówili kierunki prac hodowlanych i zaprezentowali najnowsze osiągnięcia swoich firm z tego zakresu wskazując rolnikom na konkretne odmiany, które będą odpowiednie do uprawy w gospodarstwach podkarpackich i będą gwarancją opłacalności produkcji.

PODR w Boguchwale posiada pole doświadczalne, na którym od wielu lat prowadzone są doświadczenia w formie ścisłych, kolekcyjnych i łanowych. Ich celem jest sprawdzenie w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych możliwości wykorzystania genetycznego potencjału plonotwórczego badanych odmian i popularyzacja ich uprawy wśród rolników.

 Dr Michał Noworól, który odpowiada w PODR za pole doświadczalne, zaprezentował jego działalność i prowadzone doświadczenia.

Na zakończenie wszystkich uczestników zaproszono na organizowany przez PODR w Boguchwale 4 października 2020 r. Dzień Pola.

Mamy nadzieję, że konferencja w dużym stopniu przybliżyła uczestnikom rolę postępu biologicznego i technologicznego w produkcji roślinnej i dzięki temu pozwoli na uzyskiwanie wysokich i o odpowiedniej jakości plonów w gospodarstwach rolników z Podkarpacia.

2

IMG 7910345IMG 7900IMG 7913IMG 79218

Katarzyna Sitek

PODR Boguchwała