15 lutego 2018 r w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się ciekawa konferencja dla hodowców bydła mlecznego pt. ,,Technologiczno-ekonomiczne aspekty chowu bydła”.

Uczestniczyło w niej około 120 rolników, doradców, pracowników uczelni, spółdzielni mleczarskich i firm obsługujących hodowców albowiem wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważny dla naszego województwa jest chów bydła.

Niektóre gospodarstwa produkujące mleko od świetnych, wysokowydajnych krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej mają pewne problemy zdrowotne, związane z płodnością, a wynikają one z tego powodu, że nie wszyscy umiemy HF żywić. Należy podkreślić, że wysokowydajna krowa HF jest użytkowana średnio tylko trzy laktacje, bo ma problemy zdrowotne lub nie chce się zacielić. Nie zawsze wiemy jak dobrze i zdrowo odchować cielę, aby mieć wysokowydajną krowę.

Mamy w województwie podkarpackim 36,5% trwałych użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów, ale część rolników rezygnuje z wypasu wysokowydajnych HF. Część hodowców chce prowadzić produkcję mleka i produkcję żywca opasowego. Idealną wręcz rasą do hodowli czy krzyżowania w naszym województwie wydaje się więc simental.

Chów bydła jest najbardziej rolniczym kierunkiem użytkowania ziemi, wymagającym największego zaangażowania siły roboczej, ziemi i kapitału. Pogłowie bydła w województwie podkarpackim liczy 89,5 tys. szt. i stanowi 1,5% pogłowia bydła w kraju. Pogłowie krów wynosi 50,0 tys. szt. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosi na 15,6 szt. wobec 41,3 szt. w kraju. Obsada krów na 100 ha UR to tylko 8,7 szt. (w kraju 16,2 szt.).

Średnia roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 4302 l, natomiast w kraju 5395 l.

Przeciętna wydajność mleczna krów pod oceną użytkowości mlecznej za 2016 r. wyniosła w naszym kraju 7865 kg mleka, a w województwie podkarpackim – 6120 kg.

Mamy wysoki udział krów w strukturze stada wynikający z zbyt małego zainteresowania podkarpackich rolników chowem bydła mięsnego czy opasowego, chociaż w ostatnim roku obserwuje się zwiększenie pogłowia młodego bydła rzeźnego w strukturze stada.

W województwie podkarpackim produkcja jest bardzo rozdrobniona, zaledwie 25% pogłowia krów utrzymywanych jest w stadach liczących powyżej 10 krów.

Obserwuje się wyraźną, lecz zbyt wolno postępującą tendencję, że gospodarstwa małe wycofują się z produkcji mleka a następuje koncentracja produkcji w gospodarstwach wielokrowich. Pożądanym byłoby aby gospodarstwa rezygnujące z produkcji mleka zajęły się hodowlą bydła opasowego, mięsnego, mamy przecież tak dużo niewykorzystanych użytków zielonych i pasz objętościowych.

Mamy w naszym województwie dobrze rozwiniętą bazę przetwórstwa mleka, jednak ze względu na rozdrobnienie produkcji mleka mamy wyższe koszty jego skupu.

Otwierając konferencję Dyrektor PODR Boguchwała Robert Pieszczoch zwrócił uwagę na ogromny postęp jaki dokonał się w hodowli bydła w ciągu ostatniego okresu. Stwierdził, iż mamy w naszym województwie bardzo dobry potencjał genetyczny bydła, niektóre krowy u podkarpackich rolników dają ponad 8000 litrów mleka w laktacji. Zwrócił również uwagę na konieczność posiadania przez rolników informacji o swoim stadzie oraz liczenia kosztów produkcji.

Dr Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa omówił ,,Innowacyjne metody odchowu cieląt i młodzieży”. Wykładowca zwrócił uwagę, że tylko intensywny odchów cieląt w pierwszych tygodniach od urodzenia gwarantuje posiadanie w przyszłości wysokowydajnej krowy. Podkreślił jak ważna jest jakość i ilość pierwszej siary w odchowie cieląt.

Lekarz wet. Wojciech Wójcik zaprezentował temat ,,Profilaktyka chorób w chowie bydła mlecznego ze szczególnym uwzględnieniem cieląt”. Zwrócił uwagę jaką stosować profilaktykę, aby zabezpieczyć cielęta przed biegunkami i chorobami układu oddechowego. Uświadomił również hodowcom jak ważna jest kwarantanna przy zakupie zwierząt do posiadanego stada.

Artur Turek z firmy Blattin Polska przedstawił temat ,,Dobry TMR to podstawa żywienia – innowacyjne rozwiązania w wozach paszowych”. Prelegent zwrócił uwagę na lepszą jakość i niższe koszty przygotowania pasz dla bydła w wozach poziomych. Podkreślił również jak należy przygotowywać TMR i w jakiej kolejności mieszać poszczególne komponenty dawki.

Przedstawiciel firmy Farmutil zaprezentował ofertę dla hodowców Zakładu Produkcyjnego w Leżachowie.

Podczas przerwy uczestnicy konferencji degustowali doskonałe produkty mleczarskie produkowane i sponsorowane przez Spółdzielnię Mleczarską w Jasienicy Rosielnej oraz Spółdzielnię Mleczarską ,,MLEKOVITA” w Wysokiem Mazowieckiem Oddział ,,RESMLECZ” w Trzebownisku i Oddział w Sanoku.

Sponsorami konferencji byli również: Blattin Polska, Firma Farmaceutyczna JFARM oraz „Farmutil” – Zakład Przetwórczy w Leżachowie.

Oprac. Stanisław Kawa
Fot. Patrycja Reszko

b1 b2

b3 b4

b5 b6

b7 b8

b10 b11

b12 b13

b14