IMG 0544            Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wobec zbliżających się agrotechnicznych terminów rozpoczęcia prac polowych w gospodarstwach prosi o uwzględnienie w wiosennych zasiewach upraw roślin strączkowych. Jako argumenty podaje prawidłowy płodozmian, komponenty w produkcji pasz oraz korzystny wpływ na środowisko glebowe oraz uprawy następcze.

            Celem jest prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia uprawy i produkcji roślin strączkowych poprzez zachęcenie w postaci płatności związanej z produkcją w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowane i wdrażane są również działania pozwalające na zwiększenie wykorzystania rodzimych roślin strączkowych w kraju jak i też na poziomie Wspólnoty. Niechęć społeczna do wykorzystania w żywieniu zwierząt gospodarskich pasz wyprodukowanych z udziałem genetycznie zmodyfikowanej śruty sojowej determinuje podjęcie działań alternatywnych wobec importu śruty z soi modyfikowanej genetycznie.

            Również aktualna dostępność rodzimych odmian roślin strączkowych jest istotna. W Krajowym Rejestrze znajduje się ponad 70 odmian, które w większości pochodzą z rodzimych hodowli i których materiał siewny jest dostępny. Także polskie tradycje i sukcesy hodowlane mają swój udział w tworzeniu nowych odmian łubinów, grochu i bobiku. Natomiast zagospodarowanie nadwyżek zebranych nasion można uzgodnić z firmą ELEWARR Sp. z .o.o., która prowadzi m.in. skup nasion roślin strączkowych.

            Minister mając na uwadze horyzontalny charakter działań prowadzonych w sektorze rolno-spożywczym uznaje za pożądany 7-10 % udział upraw roślin strączkowych w strukturze zasiewów. Nie bez znaczenia jest również „dobry przykład” i kontynuacja prowadzonych działań, jako pozytywna aktywność dla całej społeczności rolników.