W dniu 15 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216),na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu, którego celem jest uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce, tj. ograniczenie szarej strefy.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do „Rejestru producentów surowca tytoniowego”, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego. Producenci surowca tytoniowego zobowiązani są złożyć wniosek o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego w terminie 5 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. do 15 maja 2018 roku na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Szczegółowe informacje poniżej:

Tytoń