W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w dniu 11.12.2018 r. odbyło się „Szkolenie w zakresie doboru odmian i agrotechniki upraw roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU”.

Zebranych uczestników przywitał Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Robert Pieszczoch, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie uprawy roślin bobowatych i soi w Polsce i na podkarpaciu.

Założenia Inicjatywy Białkowej COBORU przedstawiała Pani Maria Kozioł, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu. W swoim wystąpieniu przedstawiała cele i zadania, jakie postawiło sobie COBORU w ramach podjętego działania, które rozpoczęło się w 2017 r. Założenia Programu Wieloletniego 2016-2020, w ramach którego prowadzone są doświadczenia polowe z roślinami bobowatymi grubonasiennymi przez Uniwersytet Rzeszowski omówiła prof. dr bab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro, kierownik Katedry Produkcji Roślinnej. Następnie dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR, przedstawiła wyniki badań nad roślinami bobowatymi grubonasiennymi realizowanymi w SDOO w Przecławiu oraz w PODR w Boguchwale.

Agrotechnikę roślin bobowatych przedstawił dr inż. Michał Noworól z PODR w Boguchwale, który wskazał na możliwość uprawy rośłin bobowatych w każdym gospodarstwie, pod warunkiem właściwego doboru gatunku i odmiany.

Po przerwie swoje referaty wygłosili specjaliści z SDOO w Przecławiu. Wyniki doświadczeń realizowanych w ramach programu PDO przedstawił Adam Mazur. Podkreślił rolę i znaczenie odmiany poszczególnych badanych gatunków a także istotny wpływ warunków klimatyczno-siedliskowych na plonowanie poszczególnych gatunków i odmian.

Pan Mirosław Helowicz przedstawił wyniki plonowania soi z województwa podkarpackiego, wskazując wyróżniające się pod względem plonowania i przystosowania się do warunków klimatyczno-siedliskowych nowych odmiany soi.

Na końcu szkolenia odbyła się dyskusja i podsumowanie, podczas której poruszono kilka ważnych aspektów związanych z uprawą roślin bobowatych grubonasiennych na podkarpaciu, m. in.: szkody łowieckie w uprawach, wąski dobór środków do chemicznej ochrony czy trudności ze zbytem nasion.

1 2 3 4