W rankingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA, 2013), Polska pod względem jakości powietrza zajmuje niemalże ostatnie miejsce , wśród państw należących do Unii Europejskiej. Natomiast z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika że wśród pięćdziesięciu miast UE, które mają najgorszą jakość powietrza, aż 33 miasta zlokalizowane w Polsce.

                Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: zamglenia i bezwietrznej pogody. Składa się z m. In. Z tlenków siarki, azotu i cząstek PM2,5 i PM10. PM2,5 i PM 10 to zawieszone w powietrzu cząsteczki, które nie da się zobaczyć gołym okiem, przenikają one do układu oddechowego.

                Smog dzielimy na dwa rodzaje: londyński i Los Angeles. Smog typu Los Angeles powstaje przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. W Polsce największym problemem jest smog typu londyńskiego, który występuje głównie w zimie. Składa się z tlenków azotu, siarki, węgla węglowodorów aromatycznych oraz metali ciężkich. Jednak najgroźniejsze dla człowieka są benzo(α)piren i pyły zawieszone PM2,5 i PM10, których jednym z głównych źródeł jest tzw. niska emisja.

Niska emisja - emisja szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw (węgla kamiennego, węgla drzewnego, benzyny, oleju napędowego, śmieci, itp.) na niskiej wysokości .

Rys. Źródła benzo(α)pirenu i pyłów zawieszonych PM10.

b_351_279_16777215_00_images_EKOLOGIA_benzo.JPG

b_433_259_16777215_00_images_EKOLOGIA_pyy.JPG

Możliwości dotacji

Ze względu na duży problem społeczny jaką stanowi niska emisja wprowadzone są możliwości uzyskania różnego rodzaju wsparcie do działań, które mogą ją ograniczać.

Bank Ochrony Środowiska - EKOkredyt Prosument II

Kredyt wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia , obecnie jest prowadzony nabór.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Wsparciem finansowym objęty jest zakup i montaż:

 • źródeł ciepła opalanych biomasą do 300 kWt
 • pomp ciepła do 300 kWt
 • kolektorów słonecznych do 300 kWt
 • systemów fotowoltaicznych do 40 kWp
 • małych elektrowni wiatrowych do 40 kWe
 • mikrokogeneracji do 40 kWe.

Dotacja obejmuje:

 • do 15% dla instalacji do produkcji ciepła
 • do 30% dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracja)

Kredyt obejmuje:

 • oprocentowanie: 1% w skali roku (stałe)
 • prowizja Banku za udzielenie kredytu: 3% kwoty kredytu
 • prowizja Banku za korzystanie z kredytu: 1,5% rocznie licząc od aktualnego stanu zadłużenia
  w drugim i każdym kolejnym rozpoczętym rocznym okresie kredytowania.
 • okres kredytowania do 15 lat.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie - Oś priorytetowa III CZYSTA ENERGIA (Nabór planowany w 2018 r):

Działanie 3.3 - Poprawa jakości powietrza

Poddziałanie 3.3.1 - Realizacja planów niskoemisyjnych

Poddziałanie 3.3.2: - Redukcja emisji

Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych, wsparciem finansowym objęte będzie między innymi :

 • zastąpienie źródła ciepła na paliwo stałe przez kocioł gazowy lub kocioł klasy 5.
 • przebudowa, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

Projekty muszą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującego na terenie gminy.

Realizacja projektów wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Program PRZYJAZNY DOM - planowane wznowienie naboru w 2018 r.

Oferta skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia

Wsparciem finansowym objęte są:

 • wymiana węglowych źródeł ciepła na mniej emisyjne
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego systemu kanalizacyjnego

Wymiana węglowych źródeł ciepła na mniej emisyjne:

 • kocioł gazowy
 • kocioł olejowy
 • kocioł elektryczny
 • kocioł opalany biomasą (5 klasy )
 • przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła

Dotacja: 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3000 zł

Pożyczka:

 • do 80% kosztów kwalifikowanych
 • oprocentowanie: 2% w skali roku (stałe)
 • okres kredytowania do 10 lat

Maksymalny koszt kwalifikowany: 15 000 zł

Opracował:

Hubert Ćwik

Na podstawie materiałów Pana Jerzego Jańca, Doradcy Energetycznego WFOŚiGW w Rzeszowie