Zanieczyszczenie powietrza stanowi bardzo poważny problem. Jest to czynnik, który negatywnie wpływa na nasze zdrowie i życie. Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Według corocznych raportów Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Polacy oddychają powietrzem bardzo złej jakości.

W wyniku współwystępowania na niewielkim obszarze (np. w mieście) zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych powstaje nienaturalne zjawisko atmosferyczne, jakim jest smog. Smog składa się m.in. z: tlenków siarki, azotu i cząstek PM2,5 i PM10, których jednym z głównych źródeł jest tzw. niska emisja.

Niska emisja to zanieczyszczenia trafiające do powietrza, ze źródeł znajdujących się na wysokości poniżej 40 metrów. Źródła niskiej emisja możemy podzielić na:

- nieefektywne spalanie paliwa – w palenisku brakuje odpowiedniej ilości tlenu (np. ze względu na niewystarczający ciąg kominowy – nieoczyszczony komin) dla prawidłowego przebiegu procesu spalania i uniknięcia powstawania produktów niepełnego spalania, np. tlenku węgla CO – potocznie zwanego czadem;

- spalanie paliwa o niskiej jakości – często użytkownicy kotłów spalają w nich tanie paliwo, np. muły, floty, a także niedosuszone drewno lub wykorzystują odpady (śmieci), zawierające dużo szkodliwych substancji, co w procesie spalania powoduje powstawanie różnych zanieczyszczeń, które emitowane są do powietrza.

W celu zachęcenia mieszkańców do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza Resort Środowiska przygotował program „Czyste Powietrze”. W jego ramach właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację swoich budynków. Budżet programu wynosi 103 mld zł. Forma dofinansowania przyznawana jest jako dotacja, pożyczka, a nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Warunki dofinansowania

 1. Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
 2. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł.
 3. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł.
 4. Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.
 5. Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
 6. Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 7. Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w całkowitej ogrzewanej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.

Warunki dofinansowania – czas realizacji inwestycji

 1. Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do
  30.06.2029 r.
 2. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  o dofinansowanie.
 3. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Ważne informacje

- Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe);

- nowo montowane kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel) muszą spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt - wymogi od 01.01.2020 r.);

- kotły na paliwa gazowe i olej opałowy do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej
minimum A;

- pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A+;

- zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

Warunki dla wszystkich budynków

W przypadku montażu indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być wspierana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie. Warunkiem montażu kotła opalanego węglem jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu.

Warunki dla nowych budynków

W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne. Zakup i montaż źródła ciepła jest możliwe jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

Szczegóły na temat programu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

 

Hubert Ćwik

PODR Boguchwała