Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r. (MP 2019, poz. 232), składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2019 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2019 r. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2019 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

12 proc. emerytury podstawowej, tj. 110,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

24 proc. emerytury podstawowej, tj. 219,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych

36 proc. emerytury podstawowej, tj. 329,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych

48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ponadto począwszy od 1 października 2009 r. składki naliczane są miesięcznie, ale nadal opłacane są przez rolników w układzie kwartalnym. Dla rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składka podstawowa na ubezpieczenie społeczne emerytalno-rentowe, tak jak dotychczas, jest naliczana w wymiarze podwójnym, czyli wynosi 20% emerytury podstawowej i została zwiększona o składkę dodatkową zgodnie z wielkością posiadanego gospodarstwa. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych, również dla prowadzących działalność pozarolniczą i podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zgodnie z zasadą wynikającą z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników za każdy kwartał przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj. 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października.
Oprac. na podst. ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi