W dniach od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można będzie składać wnioski o pomoc w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W tym terminie przewiduje się przyjmowanie wniosków w ramach naboru tematycznego dotyczącego wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych przez rolnika, małżonka rolnika czy domownika.

Aby móc starać się o pomoc wnioskodawca musi:

-podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,

- być zdolny do realizacji operacji

- mieć nadany numer identyfikacyjny przez ARiMR

- zobowiązać się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z: producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. Powyższego zobowiązania nie nakłada się na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, lub przetwarzające wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działalności rolniczej.

 

Wysokość pomocy : do 50% kosztów netto inwestycji przy maksymalnej wysokości kwoty wsparcia 300 tys. zł. Natomiast kwota pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 tys. zł.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją)
a) maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 1. b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 2. c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 1. a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
 2. b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
 3. c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

Nie podlegają wsparciu koszty zakupu nieruchomości, maszyn używanych, środków transportu, koszty finansowe, marże prowizje, podatki.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.
Kryteria wyboru premiować będą:

 • innowacyjność operacji (5 pkt)
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)  
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc:

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sektory objęte wsparciem (wg. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach podziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

10.11.Z

 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu -w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. , nr 98 poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu.

10.12.Z

 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U., nr 98 poz. 630)

10.13.Z

 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z

 Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

 Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

 Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

 Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z

 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.02 Z

Produkcja win gronowych

11.03.Z

 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D

 Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

 

Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

                 Szczegółowe informacje dostępne na stronie informacje na stronie internetowej  www.arimr.gov.pl.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://dofinansowaniedlafirm.pl w artykule ,,Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrot nimi lub ich rozwój''. 

 

Sporządzono na podstawie informacji ARiMR.