W dniach od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można będzie składać wnioski o pomoc w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W tym terminie przewiduje się przyjmowanie wniosków w ramach naboru tematycznego dotyczącego wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych przez :

1) rolników, domowników bądź małżonków rolników którzy:

 • podejmują prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności objętych wsparciem
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 • nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • są zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2) rolników lub małżonkowie rolników, którzy:

 • wykonując lub podejmują wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1-7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1-5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1-4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
 • nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • są zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł, w przypadku podmiotów wymienionych w punkcie 1 oraz 100 000 zł, w przypadku podmiotów określonych w punkcie 2.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł .

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją)

 1. a) maszyn lub urządzeń do:
 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 1. b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 2. c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
 3. d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 1. a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
 2. b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
 3. c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 4. d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Nie podlegają wsparciu koszty zakupu nieruchomości, maszyn używanych, środków transportu, koszty finansowe, marże prowizje, podatki.

                 Szczegółowe informacje dostępne na stronie informacje na stronie internetowej WWW.arimr.gov.pl.

                   Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 17 87 01 547/ 556 / 558 lub najbliższym przedstawicielem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczej, którzy w sposób wyczerpujący poinformują o szczegółach i pomogą w wypełnieniu dokumentacji aplikacyjnej.