Zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich. W ramach tego przedsięwzięcia można przyjmować dzieci i młodzież w ramach programów szkolnych i aktywności pozaszkolnej, realizując przynajmniej dwa spośród następujących celów edukacyjnych:

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

Ideą działalności gospodarstw edukacyjnych jest przybliżenie społeczeństwu procesów zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. Dlatego zagroda edukacyjna powinna posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze oraz mieć warunki do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Cele edukacyjne w zagrodzie mogą być realizowane jako działalność dodatkowa w gospodarstwie, uzupełniająca działalność podstawową produkcyjną lub agroturystyczną ale może też funkcjonować jako główna działalność gospodarstwa.

Od 2011 roku, działa Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych. Jest ona prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

Celem działania sieci jest:

  1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności,
  2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
  3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji "zagrody edukacyjnej". Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR. Uczestnicy sieci otrzymują promocję ofert w ogólnopolskim systemie internetowym oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe, a także możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń.

Uczestnicy sieci otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej.

W województwie podkarpackim działa 17 zagród edukacyjnych, które zrzeszone są w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Załączniki:
Pobierz plik (Wykaz zagród edukacyjnych w woj. podkarpackim styczeń 2018.xls)wykaz zagród edukacyjnych w woj. podkarpackim[wykaz zagród edukacyjnych w woj. podkarpackim]48 kB